ספרי מערכות ועניינים

ספרי מערכות ועניינים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5214 מקורות עבור ספרי מערכות ועניינים. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

אגלי טל מלאכת מרקד

 מלאכת מרקד ובו י"ב סעיפים א המרקד כיצד. אחד המרקד את הקמח של תבואה [ א ] וכיוצא בו מגידולי קרקע מהסובין או משאר פסולת הגדל עמו מן הקרקע בנפה וכברה וכיוצא בו בכלי המיוחד לכך. באופן שהפסולת נשאר בהכלי ש...

12

אגלי טל מלאכת לש

 מלאכת לש ובו ט' סעיפים א הלש כיצד [ א ] הנותן את המים לתוך הקמח וגיבל עד שנעשה הכל גוש אחד הרי זה אב מלאכת לש וחייב. [ ב ] ויראה לי שאם הי' נתונים המים לתוך הקמח מערב שבת או שאחד נתן זה לתוך זה בשבת ו...

13

אגלי טל מלאכת האופה

 מלאכת האופה ובו ל"ד סעיפים א האופה כיצד [ א ] אחד האופה את הפת ואחד המבשל את המאכל. או סממנין לצבוע בהן. או המחמם את המים. ואחד המטגן. ואחד הצולה. הרי זה אב מלאכה וחייב. ויש אומרים שלא נקרא אב מלאכה א...

14

אגלי טל מלאכת גוזז

 מלאכת גוזז ובו י"ב סעיפים א הגוזז כיצד [ א ] אחד הגוזז צמר מן הכבשים ואחד הגוזז שער בהמה וחי' ועופות בין כשהן חיים בין מתים ואפי' מן העורות שלהן אחר שהופשטו הרי זה אב מלאכת גוזז וחייב. [ ב ] ויראה לי ...

15

אגלי טל הגהות הקדמה

 *) ובזה פרשתי דברי התוס' יבמות ה'. ד"ה ואכתי. שהקשו בהא דאין עשה דיבום דוחה לאו ועשה דאלמנה מן הנשואין לכה"ג דהא העשה ול"ת אינם שוים בכל ולדחי כמו גלוח זקן בכהן מצורע. ותרצו דוקא זקנו חשוב אינו שוה בכ...

16

אגלי טל הגהות וחידושים הקדמה

 ( א ) ואף דש"ך סתמא אמר אם אנסו לעבור עבירה פלונית ולא הוציא שבת מן הכלל. משמע שאף אם אנסו לחלל שבת מיקל בסכנת אבר. הנה באנסו לחלל שבת יש ליישב בפשטות על פי דברי מהרי"ק שורש קל"ג דזה חשיב מלאכה שאינה ...

17

אגלי טל הערות הקדמה

 א יש לעיין מהא דאמרינן בברכות כ"א. דיליף ברכת התורה לאחריה מברכת המזון, ופריך מה לברכת המזון שכן נהנה, מכלל דבתורה לא חשיב נהנה, ועי' מש"כ ליישב בסימן ק"י.

18

אגלי טל הגהות פתיחה

 *) האמנם לפי מה שביארתי לפנינו שיטת רב האי והירושלמי דאין למידין ממלאכות שעשו קודם שנצטוו על מלאכת המשכן ובארנו ג"כ בס"ד במלאכת לש ס"ק י"ד דגיבול שהי' בסממנין הוא כעין מעשה הדיו שכתב רש"י והרמב"ם שמקב...

19

אגלי טל הגהות וחידושים פתיחה

 ( ב ) הג"ה. אך בירושלמי שהובא במלאכת לש סק"ו משמע להדיא דילפינן מקרבנות עיין שם היטב ושיטת התוס' צריך עיון. [סי' קל"ג ב']: ( ג ) אך לפי זה יקשה כו' השיב איש אחד דנהי דמדאורייתא אין עשה דשבתון אלא למלא...

20

אגלי טל הערות פתיחה

 א במלאכת דש ס"ק י"ז אות י"א כתב דנפק"ל מפלוגתא זו לענין סחיטת זיתים וענבים האם הוי אב מדהוצרכו לנסכים, או דהוי תולדה, ושם ס"ק כ"ח אות י"א ביאר מחלוקת הראשונים האם מלילה היא מלאכה דאורייתא אם לומדים מק...

1234567891011121314151617181920