ספרי מערכות ועניינים

ספרי מערכות ועניינים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5214 מקורות עבור ספרי מערכות ועניינים. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

אמרי בינה דיני פסח סימן ט

 הגם דהמ"א (סי' תמ"ב) פשיטא לו דבמב"מ מותר לקיימו מה"ת ובפשיטות נראה דאף שנתערב בו כזית בכא"פ ג"כ מותר דהלמ"ס דכזית בכא"פ אוסר הוא דוקא במין באינו מינו וכן נראה מדברי הראשונים ובפרט בדברי התוס' פסחים (...

182

אמרי בינה דיני פסח סימן י

 בצק שבסדקי עריבה אם יש כזית במ"א חייב לבער עי' ש"ע (תמ"ב ס"ז) ובמג"א שם ובירושלמי פסחים (פ"ג) מיבעי בהא דקאמר שם שני חצאי זתים תוך הבית אינו מצטרף בתוך הכלי מצטרף וקאמר הא דקתני פחות מכן בטל במעוטו כא...

183

אמרי בינה דיני פסח סימן יא

 חמץ משש שעות ולמעלה בע"פ אסור בהנאה ודעת רמב"ם דהוא מדאוריית' דקיי"ל כר"ש רק לאחר זמנו ולא לפני זמנו ועיין תוס' ורא"ש פסחים (דף כ"ח) דעכ"פ אף לר"ש אסור באכילה והוא בעשה דתשביתו שלא כדרך אכילה ודעת בעה...

184

אמרי בינה דיני פסח סימן יב

 אם לא מכר הנפקד חמצו של ישראל שהי' אצלו בפקדון כ' המג"א (סי' תמ"ג) דחייב לשלם ומיהו אם החמץ עדיין בעין א"ל הש"ל וכ"מ ב"ק (דף מ"ה) ובח"י שם מביא משם שער אפרים דמסתפק למ"ש מהרש"ל ביש"ש ב"ק דאף לגבי גזלן...

185

אמרי בינה דיני פסח סימן יג

 חלופי חמץ אחר שש כ' בש"ע (סי' תמ"ג) אם קנו שום דבר בחמץ אחר שש מותר שחמץ אינו תופס דמיו ובטו"ז שם העלה כדעת רש"י דאסור למחליף ומעשה דר"ת שהביא הטור שם היה ששפחה גויה החליפה שלא בידיעת הבעלים לכך מותר ...

186

אמרי בינה דיני פסח סימן יד

 בספר ח"י (סי' תמ"ה ס"ק ו') מביא בשם בית הלל דשלהבת של חמץ מותר דל"ג מע"ז דאפרן אסור ושלהבת מותר והח"י השיג עליו וכ' דפשוט הוא להיפך מש"ס ביצה (דף ל"ט) דפריך על שלהבת של הקדש דלא נהנין ושל ע"ז מותר ומ"...

187

אמרי בינה דיני פסח סימן טו

 אם מצא חמץ ביו"ט מבואר (סי' תמ"ו) דכופה עליו כלי וכתב הרמ"א לפי שלא יוכל לטלטלו ביו"ט גם לשרפו במקומו אסור. ומשמע אף אם לא היה בכלל הביטול ג"כ וכמ"ש תוס' כתובות (דף ז') דלא שרינן לשרופי משום מתוך משום...

188

אמרי בינה דיני פסח סימן טז

 חמץ נוקשה אם נאסר ג"כ במשהו בפסח העלה המג"א והח"י דבטל בס' ודעת הטו"ז והפ"ח דאוסר במשהו באכיל'. ולכאור' יש להביא ראי' מדברי תוס' מנחות (דס"ט) ד"ה דבלע כדעת הטו"ז והפ"ח דהקשו בהא דתנן בכורות (דף ז') דג...

189

אמרי בינה דיני פסח סימן יז

 אם נתבטל חמץ קודם פסח אם חוזר וניעור בפסח לאסור במשהו דעת הראב"ד בס' ת"ד וסייעתו דא"ח וניעור והביא ראי' ממתני' דמס' כלאי' צמר גמלים וצר"ח שטרפון זב"ז אם רוב מגמלים מותר לחבר עם פשתן הרי אף דקודם שמערב...

190

אמרי בינה דיני פסח סימן יח

 למה שכתבו לדון דהא דחמץ אוסר במשהו הוא משום דהוי דשיל"מ יש לדון להסוברי' דחמץ הוי התירא בלע ואינו נקרא איסור' א"כ בלח בלח כשנתערב קוד' פסח מה"ט אינו חוזר וניעור דהא הוי כנולד האיסור בתערובות דלא מקרי ...

1234567891011121314151617181920