ספרי מערכות ועניינים

ספרי מערכות ועניינים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5214 מקורות עבור ספרי מערכות ועניינים. להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

אמרי בינה דיני שבת סימן לה

 בש"ע (סי' ת"ט ס"ט) אחד או רבים שאמרו לא' צא וערב עלינו ועירב עליהם באיז' רוח שרצ' ה"ז עירוב כו' שהרי לא יחדו לו רוח. ובמג"א שם כתב דבדרבנן קי"ל יש ברירה וזה דעת הראב"ד בהשגות וכ' המ"מ דכן הוא האמת ואפ...

172

אמרי בינה דיני שבת סימן לו

 בש"ע (סי' תט"ו) אין מערבין ע"ת אלא לדבר מצוה כו' או לבית המשתה וכ' בס' תו"ש למה דקיי"ל באומר שבועה שלא אהנה מככר זה דיכול לערוב בו ע"ת כיון דאין מערבין אלא לדבר מצוה ומצות לאו להנות ניתנו בכה"ג כשהולך...

173

אמרי בינה דיני פסח סימן א

 דעת הטור דאף אם בדק ומצא אח"כ תוך הפסח חמץ עבר על ב"י ועיין מג"א (סי' תל"ד ס"ק ה) דאם לא ביטלו אעפ"י שלא ידע הוי כאוכל חלב בשוגג והקש' הב"ח מדפריך בש"ס פסחים (דף ו) וכי משכחת לה לבטליה הא עכ"פ עבר מכב...

174

אמרי בינה דיני פסח סימן ב

 הא דמדאוריי' בביטול בעלמ' סגי מבואר בר"ן ריש פסחי' וביתר ביאור ארוך בדברי רמב"ן חידושי פסחי' דלשון ביטול אינו הפקר וכמו ענין ע"ז דשנינו נכרי מבטל ע"ז שלו ושל חבירו ואינו הפקר דאינו מפקיר דבר שא"ש וכן ...

175

אמרי בינה דיני פסח סימן ג

 המשכיר בית בחזקת בדוק ונמצ' שאינו בדוק על השוכר לבדוק ואינו מקח טעות דמצו' עושה (ש"ע סי' תל"ז) ועי"ש במג"א דמסתמא ניחא לי' לאינש דליעבד מצוה בין בגופיה בין בממוני' והאי דקא בעי הדר בי' שמא מפני דבר אח...

176

אמרי בינה דיני פסח סימן ד

 חמץ של נכרי שביד ישראל וקבל עליו אחריות דעובר כ' הרמ"א (סי' ת"מ) דאפילו חזר והפקידו ביד נכרי אחר ודעת המג"א דאם קבל הגוי השני אחריות שרי דהא י"א דאפילו חמצו של ישראל שהפקידו ביד גוי וקבל עליו אחריות ש...

177

אמרי בינה דיני פסח סימן ה

 הנה דעת הרא"ש דאף אם אינו רק באחריות דשומר חנם ג"כ עובר והוכחתו מדקתני בברייתא הפקידו זקוק לבערו וסתם פקדון שו"ח הוא. והשא"ר (סי' פ"ח) תמה ע"ד וכי דין שומרין נוהג בשל נכרי הא מדכתב רעהו ממעטינן של הקד...

178

אמרי בינה דיני פסח סימן ו

 כתב המ"א (סי' ת"מ) בכ"מ דישראל חייב לבערו אם לא ביערו אם בא הגוי לאחר הפסח רשאי ליתן לו החמץ דהא החמץ שעבר עליו הפסח אינו אסור אלא מטעם קנס ובזה לא קנסו וכן משמע בח"מ (שס"ג) גזל חמץ ועבר עליו הפסח אומ...

179

אמרי בינה דיני פסח סימן ז

 כתב הרמב"ם (פ' ד' מחו"מ) תערובת חמץ עוברין עלי' משום ב"י ובי"מ כגון המורייס וכותח הבבלי ושכר המדי וכל כיוצא באלו מדברים הנאכלים אבל דבר שיש בו תערובת חמץ ואינו ראוי לאכילה הרי זה מותר לקיימו בפסח. ובמ...

180

אמרי בינה דיני פסח סימן ח

 ונראה למ"ש דדבר הבא מגרם אה"נ אסור בהנאה ואף בנפסל מאכילה כמו גידולי ערלה והה"ד מלוגמ' של חמץ שנסרחה בפסח וכן פת שעיפשה ונפסל מאכילת כלב דאסור לעולם אם חל עליו איסור חמץ ונעש' תוך הפסח הוא לאו דוקא בש...

1234567891011121314151617181920