ספרי מערכות ועניינים

ספרי מערכות ועניינים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5214 מקורות עבור ספרי מערכות ועניינים. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

אמרי בינה דיני שבת סימן כה

 במס' שבת (דף מ') ובלבד שלא ישטתף בצונן ויתחמם כנגד המדורה מפני שמפשיר מים שעליו וכתבו בתוס' אף דשרי להפשיר מים לשתי' מ"מ אסור דדומה כרוחץ בחמים ויבא להחם חמין לרחוץ גופו וע"ש ברא"ש ומג"א (סי' שכ"ו סק"...

162

אמרי בינה דיני שבת סימן כו

 יש להסתפק בחולה שנפל למשכב ואין בו סכנה שדברים שא"ב סמך מלאכה עושים אפילו אין בו סכנת אבר כמ"ש הש"ע (סי' שכ"ח ס' ז') אם יכול החולה בעצמו לעשות השבות וכדומה אם רשאי ישראל אחר לעשותו דאף דכ' ברמ"א שם דכ...

163

אמרי בינה דיני שבת סימן כז

 ראיתי בתשובת שבות יעקב (ח"ב סי' מ"ה) לאסור להעמיד סם המות לזבובים בשבת ואף דלגבי היזק ממון בכה"ג פטור משום דלא הוי רק גרמא כל היכא שאינו בא ההיזק מיד מ"מ באיסור שבת דחמור אסור לגרום נטילת נשמה וכעת אי...

164

אמרי בינה דיני שבת סימן כח

 /השמטה/: בסי' כח הארכתי לבאר דברי הר"ן סוף יומא בהא דרבוי לאוין דשקולין נגד חומר איסור סקילה ושוב שוחטין בשביל שלא יקוץ החולה או דאכילת איסור הוי גנאי. נשמט דלכאורה נ"מ עוד בין הטעמים אם החולה אומר דל...

165

אמרי בינה דיני שבת סימן כט

 כתב הטור (סי' רע"ח) המכבה הנר כו' ואם כבהו מפני שחס על הנר או על השמן או על הפתילה פטור ואם כבהו כדי להבהב הפתילה חייב חטאת מבואר מדבריו דבעינן דוקא שיכבה כדי להבהב ואם אין כונתו כדי להבהב אף שהוא פתי...

166

אמרי בינה דיני שבת סימן ל

 בפלוגתא דר' יהודה ור"ש במקלקל בחבורה והבערה דלר"ש חייב ולר"י פטור שבת (דף ק"ו) פי' רש"י דתליא אם חייב במלאכה שאצל"ג דלר"ש דפטור א"כ במילה לא צריך קרא שידחה שבת וכן הבער' דבת כהן דתיקון גברא במיל' ותיק...

167

אמרי בינה דיני שבת סימן לא

 הא דלא גזרו חז"ל שלא למול בשבת דשמא יעבירנה ד' אמות בשבת להאיזמל לדידן דקי"ל מכשירי מילה אינן דוחין שבת כתבו הראשונים כמה טעמים בדבר והריטב"א מס' סוכה (דף מ"ב) כתב הטעם דבמילה יום השמיני שלו ברור וכיו...

168

אמרי בינה דיני שבת סימן לב

 כתב הרמב"ם (פ"ח משבת) כל זרע שקצירתה מצמח' כגון אספסתא וסילקא הקוצרו חייב משום קוצר ומשום נוטע וכן הזומר והוא צריך לעצים חייב שתים עכ"ל. מבואר אף דהרמב"ם פוסק דמלאכה שא"צ לגופה חייב מ"מ בקוצר לא מקרי ...

169

אמרי בינה דיני שבת סימן לג

 ראיתי בספר שמחת יו"ט ממהרי"ט אלגזי (דר"ט) שכ' להסתפק בדין שנים שעשו מלאכה בשבת זה יכול וזה יכול דהם פטורין אם הוא דוקא כששניהם בני חיובא אבל אם אחד אינו ב"ח נכרי או קטן דלאו בני עונשין נינהו י"ל דלא מ...

170

אמרי בינה דיני שבת סימן לד

 הא דבהמה וכליו של אדם קנו תחומין לבעליהן כ' המ"א (סי' ת"ד) דאף להסוברים דתחומי י"ב מיל הוי דאוריי' מ"מ בהמה וכלים שהם כרגלי הבעלים הוא רק מדרבנן. ומיושב בזה מה שכתב הגרא"ו שם וז"ל אבל ראי' גדולה יש [ה...

1234567891011121314151617181920