ספרי מערכות ועניינים

ספרי מערכות ועניינים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5214 מקורות עבור ספרי מערכות ועניינים. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

אמרי בינה דיני שבת סימן טו

 בש"ע (סי' ש"י ס"א) עץ כו' אע"פ שהוא מאוס מותר לטלטלו דקי"ל במוקצ' מחמת מיאוס כר"ש דשרי וסתם הש"ע בלי ביאור אם אף מחמ' לצל שרי או דוקא לצורך גופו ומקומו. ולעיל (סי' ש"ח ס"ג) בכלי שמלאכתו לאיסור מבואר ד...

152

אמרי בינה דיני שבת סימן טז

 המג"א (סי' שי"ח ס"ק ב') הביא דברי הרמ"א ביו"ד (סי' ק"ב) אם נתערב דבר שבישל בשבת לאחרים בטיל ול"ה דשיל"מ דומיא דתרומה ותמה ע"ז דתרומה לא הוי אצל שום אדם דשיל"מ דלכהן גם היום מותר ולישראל לעולם אסור אבל...

153

אמרי בינה דיני שבת סימן יז

 השוחט בשבת לחולה כו' מותר הבריא לאכול ממנו. אבל המבשל או שעשה שאר מלאכות לחולה אסור לבריא דחיישינן שמא ירבה בשבילו. והנה מבוא' בב"י דיש בזה פלוגתא בין הרשב"א והר"ן דדעת הרשב"א חולין (דף י"ד) דאם מרבה ...

154

אמרי בינה דיני שבת סימן יח

 אם עשה מלאכה האסורה מדרבנן לחולה בשבת אם מותר לברי'. לכאורה למ"ש רשב"א חולין שם דל"ג שמא ירבה חתיכות קודם שיתן על האש דבכה"ג ליכא אלא איסור דרבנן א"כ לדבריו במלאכה דרבנן מותר לבריא אולם מדכ' הרמ"א דאפ...

155

אמרי בינה דיני שבת סימן יט

 כתב הרמ"א שם אם קצץ פירות מן המחובר לחולה בשבת אפי' הי' חולה מבעו"י אסור לבריא בשבת משום שגדל והולך בשבת ויש בו מוקצ' והיינו אם לא נגמר בישולו כמו שכ' המג"א. וקשה הא בלא"ה אסור מטעם שמא ירבה בשבילו וי...

156

אמרי בינה דיני שבת סימן כ

 הא שבישל בשבת במזיד אסור לעולם לו ולאחרים מותר מיד כמ"ש הטור והרמ"א או שעשה אחד משאר מלאכו' וי"ל דוקא דומיא דמבשל דע"י המלאכה הכין לו האוכל אבל המוציא מרה"י לר"ה או המעביר ד"א בר"ה דלא עשה המלאכה בגוף...

157

אמרי בינה דיני שבת סימן כא

 כתב הרמ"א (סי' שי"ח ס"ד) והה"ד כל דבר קשה שאינו ראוי לאכול כלל בלא שרי' דאסור לשרותו בשבת דהוי גמר מלאכ' וכ' המג"א הה"ד דבר מלוח שאין יכולין לאכלו כלל בלא הדחה ואיתא בגמרא דאם הדיח חייב ומבואר בלבוש א...

158

אמרי בינה דיני שבת סימן כב

 ברמ"א שם אם עבר ונתן מלח בכ"ר מותר המאכל דהמלח בטל לגבי מאכל ועיין מ"א ובטו"ז דמסתמא נמלח גם מקודם והוי זוז"ג והט"ז כתב דע"כ לא מצינו זוז"ג רק אם הי' מתערבין טרם שבאו לקדירה דאז נותנים טעם ביחד כמו בש...

159

אמרי בינה דיני שבת סימן כג

 בנותן בשבת לקערה רותחת שיש בה חומץ וציר מבואר מדברי רש"י פסחים (דף מ') דלר"י אסור ולחכמים מותר ועיי"ש בפנ"י בביאור הסוגיא דשם דע"כ הא דקאמר ר"י לכל הוא נותן חוץ מדבר שיש בו חומץ וציר אף דמבואר בברייתא...

160

אמרי בינה דיני שבת סימן כד

 הרמ"א (סי' שכ"ג ס"ז) אם הוא כלי שראוי למלאות בו מים ימלאנו מים מן המקוה ועלתה לו טבילה וכתב המג"א (ס"ק י"ג) ונ"ל שלא יברך דאז אינו מוכח שעושה לשם טבילה. ולכאורה קשה אם כן אשה נדה דטובלת בשבת ואמרינן ב...

1234567891011121314151617181920