ספרי מערכות ועניינים

ספרי מערכות ועניינים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5214 מקורות עבור ספרי מערכות ועניינים. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

אמרי בינה דיני שבת סימן ה

 בש"ע (סי' רמ"ו ס"ד) ישראל שהשכיר שוורים לנכרי לחרוש בהם יש מתירים אם קבל הנכרי אחריות מיתה וגניבה ויוקרא וזול' וי"א דכיון דאין הנכרי יכול למכרה אם ירצ' נקראת בהמת ישראל ע"כ ודעת המתיר הוא רש"י ז"ל וש"...

142

אמרי בינה דיני שבת סימן ו

 במג"א (סי' ש"ה ס"ק ו) דכל הנך דאמרינן בבהמה דאסור לצאת בו ברה"ר דהוי משאוי שרי בכרמלית כדאמרינן ר"פ מי שהחשיך כל שבחבירו פטור אבל אסור בבהמתו מותר לכתחילה ותמה בס' תו"ש הא במחמר לא הותר שם כ"א מצד דוח...

143

אמרי בינה דיני שבת סימן ז

 כמו דמוזהר אדם על שביתת בהמתו מדכתיב למען ינוח שורך כן נמי מוזהר אדם על שביתת בנו ובתו שלא יעשו מלאכה בשבת ע"ד אביהם כמבואר שבת (דף קכ"א) קטן שבא לכבות אין שומעים לו מפני ששביתתו עליהן ומבואר בש"ס שם ...

144

אמרי בינה דיני שבת סימן ח

 הא דלא ספינן לקטן איסור בידים וילפינן מדם ושרצים וטומאה לכל התור' כולה יש להתבונן לכאור' באיסור עשה מנ"ל דלא נוכל למילף מבינייהו דלאוין חמור. ובש"ס יבמות (דף קי"ד) דהביא הש"ס מהא דאין חוששין שמא יאכיל...

145

אמרי בינה דיני שבת סימן ט

 דעת הרשב"א והר"ן דאיסור דרבנן מותר להאכיל בידים לקטן היכא דהוא לצרכו דקטן לדידן דקיימא לן קטן אוכל נבלות אין ב"ד מצווין להפרישו נחית דרגא דאיסור דרבנן מותר להאכילו בידים. והקשה בשעה"מ (פ"א משביתת עשור...

146

אמרי בינה דיני שבת סימן י

 בש"ע (רס"א) י"א שצריך להוסיף מחול על הקדש והוא מ"ע מה"ת ואחר שקבלו שבת אין מערבין ואין טומנין. ובסי' שצ"ג משמע דעת הש"ע אף אם קבל עליו תוספת שבת מערבין עירובי חצרות. ובסי' רס"א סתם וכתב בדג"מ דוקא אם ...

147

אמרי בינה דיני שבת סימן יא

 המג"א (סי' רס"ד) הביא בשם המרדכי מגילה דמ"ד תוס' שבת דרבנן אפ"ה יוצא בקידוש זה כיון דבשעה שמקדש יבא אח"כ לחיוב דאוריית' והקשה הא קטן אינו מוציא הגדול אע"ג שיבא אח"כ לחיוב דאורייתא. ונראה דהמעיין במרדכ...

148

אמרי בינה דיני שבת סימן יב

 כתב הרמב"ם (רפ"ו משבת) אסור לומר לנכרי לעשות לו מלאכה בשבת ואע"פ שאינו מצווה על השבת ואע"פ שאומר לו קודם שבת כו' ודבר זה אסור מדברי סופרים כדי שלא תהי' שבת קלה בעיניהן ויבואו לעשות בעצמן. מבואר מדבריו...

149

אמרי בינה דיני שבת סימן יג

 ברמ"א (סי' ש"ו ס"א) וי"א דאין הכנה שייך בשל גוי ובמג"א משם הר"ן דאין הגוי מקצה מדעתו כלום וכיון דמוכן הוא לאיש אחד מוכן לכל. אין לומר הטעם בשביל דהוי מוכן לא' הוי מוכן לכל אבל בדבר שאינו מוכן אף לא' כ...

150

אמרי בינה דיני שבת סימן יד

 אסור לבטל כלי מהיכנו בשבת כמבואר שבת (דף מ"ג) וש"ע (סי' ש"י ס"ו) אולם לבטל הכלי על מקצת שבת מבואר מש"ע (סי' רס"ו ס"ט) דמותר. ועי' ר"ן ר"פ מי שהחשיך שהקשה מהא דפריך הש"ס שבת (דף מ"ג) נותנין כלי תחת הנר...

1234567891011121314151617181920