ספרי מערכות ועניינים

ספרי מערכות ועניינים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5214 מקורות עבור ספרי מערכות ועניינים. להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

אמרי בינה דיני אורח חיים סימן יב

 כתב בש"ע (סימן מ"ב) אסור לשנות תפילין של ראש לעשותן של יד לפי שאין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה ואם היו חדשים שעדיין לא הניחם מותר לשנות וכן הוא ברמב"ם (פ"ג מתפילין) ולכאורה יש להתבונן מנ"ל דמותר א...

132

אמרי בינה דיני אורח חיים סימן יג

 א) כתב בש"ע (סי' פ"ט) אם טעה או עבר והתפלל אחר ד"ש עד חצות אעפ"י שאין לו שכר כתפילה בזמנה שכר תפילה מיהא איכא ויש להסתפק אם חייב לבטל מלמודו או אם עוסק במצוה אחרת ולהתפלל אחר ד' שעות די"ל כיון דעבר זמ...

133

אמרי בינה דיני אורח חיים סימן יד

 יש לחקור בהא דקי"ל מצות צריכות כונה לצאת בעשיית המצוה מאין הוציאו חז"ל דבר זה: ראיתי בפ"מ שכתב דלא הוי מדאוריית' רק מדרבנן וכמה מחברים השיגו עליו מש"ס דר"ה דפריך אלא מעתה הישן בשמיני בסוכה ילקה. ומבוא...

134

אמרי בינה דיני אורח חיים סימן טו

 יש לחקור בחיוב ברכת המזון מה"ת להסוברים דואכלת דכתיב בתורה הוא על שיעור כזית כמו כל אכילה דקרא אם אכל כחצי זית והקיאו וחזר ואכל אם דומה לאכילת איסור דחייב בכה"ג שהרי נהנה גרונו בכזית כמבואר סוף פרק גי...

135

אמרי בינה דיני אורח חיים סימן טז

 אם אכל כחצי זית ושתה כח"ז מבואר במ"א (סי' ר"י) דאין מצטרפין לענין ברכה אחרונה כמו ביום הכפורים. ובפ"מ שם מגמגם די"ל ביוה"כ תליא ביתובי דעתי' משא"כ לענין ברכה נהנה מקרי דהא באיסורין אינו מצטרף משני שמו...

136

אמרי בינה דיני אורח חיים סימן יז

 אם שותה שמן זית מעורב עם דבר אחר שאינו מזיק לו וחושש בגרונו דהו"ל שמן עיקר ומברך בפה"ע כמבוא' (סימן ר"ב) יש להסתפק אם שתה כשיעור כזית משמן זית אם יברך ברכה אחרונה. דאפשר כיון דעומד לאכילה דין אוכל יש ...

137

אמרי בינה דיני שבת סימן א

 מצות שביתת בהמתו של ישראל בשבת מבואר בתוספות מס' שבת (דף נ') דלא הוי רק בעש' מדכ' בפ' משפטים למען ינוח שורך וחמורך וינפש בן אמתך והגר. ובס' החינוך פ' יתרו כ' דמוזהר על זה בלאו מדכ' שם לא תעשה כל מלאכה...

138

אמרי בינה דיני שבת סימן ב

 בהא דמבואר בש"ס ע"ז (דף ט"ו) הטעם דאין מוכרין להם בהמה גסה גזירה משום נסיוני זימנין דזבנ' סמוך לשקיעת החמה דמעלי שבתא ואמר לי' תא נסייה ניהלי' ושמע' לקליה ואזלה מחמתי' וניחא ליה דתזיל והו"ל מחמר אחר ב...

139

אמרי בינה דיני שבת סימן ג

 אם יש לישראל ולנכרי בהמ' בשותפות אם הישראל מצווה על שביתתה ביום השבת לכאורה נראה כמו דממעטינן בש"ס חולין (דף קל"ה) לענין ראשית הגז מדכ' צאנך ולא שותפות נכרי ה"נ מדכתיב למען ינוח שורך וחמורך ממעטינן שו...

140

אמרי בינה דיני שבת סימן ד

 אם השכיר בהמתו לגוי והתנה עמו שיחזיר לו קודם שבת ועכבה כת' בש"ע יפקירנה כו' ואפ"ה אין שום אדם יכול לזכות בה דודאי אין כונתו רק כדי להפקיע מעליו איסור שבת וכתב המג"א דאפילו בשבת אין אדם יכול לזכות ומ"מ...

1234567891011121314151617181920