ספרי מערכות ועניינים

ספרי מערכות ועניינים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5214 מקורות עבור ספרי מערכות ועניינים. להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

אמרי בינה דיני אורח חיים סימן ב

 יש לחקור במי שאוסר על עצמו בקונם בגד של ד' כנפות ועשה בו ציצית ואח"כ נשאל על נדרו אם יוצא בציצית שהטיל בו קודם לכך: לכאורה י"ל אף דאסור ללבוש הבגד מ"מ מצד הבגד חייב בציצי' א"כ נעשו בהכשר או דילמא כיון...

122

אמרי בינה דיני אורח חיים סימן ג

 בדין כלאים בציצית דשרי: הנה דעת ר"ת מובא בתו' חולין (דף ק"י ע"ב) דשרי לגמרי אפילו שלא במקום מצו' כגון טלית שאול' או אשה דאינ' חייבת בציצי' ובתחלה רצה ר"ת לומר דכלאים בבגדי כהונ' לא שרי אלא במקום מצו' ...

123

אמרי בינה דיני אורח חיים סימן ד

 בש"ע (סי' יו"ד ס"ז) ואם חציה סתום וחציה פתוח מטילין אותו לחומרא וחייב בציצית ואין יוצאין בו בשבת. לכאורה יש להבין אמאי כיון דמצד הספק אסור ללבשו בלא ציצית וחייב להטיל בו א"כ הוי נוי הבגד ועי' רמב"ם (פ...

124

אמרי בינה דיני אורח חיים סימן ה

 אם גזל צמר ועשאן חוטין אם כשרים לציצית: עיין מג"א (סי' י"א ס"ק י') ובט"ז שם כ' בדעת רמב"ם דמטעם מהב"ע פסול וכ' בא"ר אף דהיכ' דאיכא יאוש ושינוי ל"ה מה"ב בעביר' כיון דהשינוי הוא ע"י שנעש' חוטין וקי"ל דב...

125

אמרי בינה דיני אורח חיים סימן ו

 בש"ע (סי' י"א) החוטין צריך שיהיו טווין לשמה. טוואן נכרי וישראל עע"ג ואומר שיטוו' לשמ' להרא"ש כשר והקשו האחרונים הא לא נזכר ברא"ש רק הב"י למד זה מדין עבוד דסתו"ת ובאמת יש לדמות לגט דל"מ עע"ג כיון דבעי'...

126

אמרי בינה דיני אורח חיים סימן ז

 שאל טלית מצוייצת מברך עליו מיד (ש"ע סי' י"ד) ובט"ז שם הביא דברי הרא"ש דאדעתא דהכי השאילה לו שיברך ואם א"א לברך אא"כ יהי' שלו אמרינן דהוי כנתנו לו במתנה ע"מ להחזיר ומה"ט מותר ליקח טלית ש"ח שלמ"ד דמסתמ'...

127

אמרי בינה דיני אורח חיים סימן ח

 בש"ע (סי' י"א) טלית של שותפין חייבת בציצית דכתיב על כנפי בגדיהם. ובתשובת רבינו עקיבא איגר ז"ל (סוף סי' ס"ו) חקר בשותפות נכרי אם חייבת ובפשטא דמלתא הי' נרא' דפטור כיון דממעטינן מקרא כסותך שאול' ה"נ שות...

128

אמרי בינה דיני אורח חיים סימן ט

 בש"ע (סי' כ"ז) דאם יש לו שתיהם ויש לו איזה אונס שאינו יכול להניח אלא אחת מניח אותה שיכול ובמג"א שם דאף באונס קצת וכתב ב"י משום דאם יש לו שתיהם אסור להניח של ראש קודם של יד ומ"מ נראה שאם לא הניח אלא אח...

129

אמרי בינה דיני אורח חיים סימן י

 ראיתי בספר שא"ר (סי' ל"ז) שחקר במי שאין לו זרוע דפטור מן התפילין אם חייב בשל ראש דאף דשל יד אינו מעכב את ש"ר י"ל דוקא אם נתחייב בשניהם דראוי לקיים בו וקשרתם והדר ולטוטפות בין עיניך כ"ז שבין עיניך יהיו...

130

אמרי בינה דיני אורח חיים סימן יא

 הפ"מ בפתיחה מסתפק אם כתב סת"מ על עור איסורי הנאה ע"ז אם יוצא בזה דהוי מין המותר בפיך ומצד הנאה מצות לאו ליהנות נתנו ומדכתיב כתבו לכם לומר משלכם לא מצאתי כעת ובנעבד העור הוי שינוי שא"ח לברייתו יהיה מות...

1234567891011121314151617181920