ספרי מערכות ועניינים

ספרי מערכות ועניינים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5214 מקורות עבור ספרי מערכות ועניינים. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

אמרי בינה תוכן העניינים דיני נדרים

 סימן א אם מתפיס הנדר בתשלומי תרומה אם הוי כדבר הנדור תליא במחלוקת ר"ן ורא"ש ותוס' בתוס' שבועות (ד"כ ע"ב) ליישב קושית מח"א ותוס' נדרים (דף י"א) וריטב"א שבועות בענין דבעיקרו קא מתפיס ובדברי רמב"ן מלחמות...

112

אמרי בינה תוכן העניינים דיני פדיון הבן

 סימן א אם יכול לפדות אצל כהן קטן נו"נ בדברי הפ"ח וקצוה"ח ונתיבות המשפט (סי' רמ"ג) וביאור דברי המרדכי דא"י ליתן המעשר על תנאי. ובאם נתן תרומה לכהן קטן י"ל דמהני שאלה המעיין שם ימצא כמה הערות חדשות ובענ...

113

אמרי בינה תוכן העניינים דיני תרומות ומעשרות

 סימן א אם מפריש מקצת תרומה פחות מכשיעו' בדברי רמב"ם (פ"ג ה"ז) מתרומו' ומל"מ (פ"א) לבאר דבריו ובענין אם חסר לקיים תנאי שהטילו חכמים לקיים המצוה אם לא קיים אף מה"ת בדברי תוס' סוכה (דף ג') חקר אם הפריש כ...

114

אמרי בינה תוכן העניינים דיני דיינים

 סימן א מצות מנוי דיינים של ג'. אם הוא מן התורה בזמן שבטלה הסמיכ' פלפול בדברי רמב"ם במנין מצות (סי' קע"ו) ורמב"ן שם ועה"ת פ' מסעי ובדברי ספר יראים (סי' רמ"ד) ורש"י עה"ת שמות (י"ב פסוק י"ד) וחידושי רמב"...

115

אמרי בינה תוכן העניינים דיני עדות

 סימן א מביא דברי רמב"ן הל' יסה"ת הא דעפ"י עדים דנין אינו שכן הוא אמת הברור רק מצד חק התורה ומה"ט צריכין דו"ח שלא יתפסו לשקרנים ודברי פירוש המשנה סנהדרין (פ"ג) ורש"י ב"ק (דף ע"ה ע"ב) דמה"ט בעינן שיהי' ...

116

אמרי בינה תוכן העניינים דיני הלואה

 סימן א בד' הג"א פז"ב דאם אמר בפני עדים הנני מודה לך בקנין דאין על מה לחול הקנין ובבדה"ב בב"י משיג ע"ז מיישב די"ל דעל שעבוד לבד לא חל קנין חליפין כמו על שאלה ושכירות לדעת תוס' ב"מ ומיישב קושית קצות החש...

117

אמרי בינה תוכן העניינים דיני טוען ונטען

 סימן א בד' רמב"ם וש"ע במחולקין המלוה והלוה בזמן הפרעון ומהרי"ט למה לא יתחייב ש"ד כמודה במקצת וקצוה"ח. ומקור ד' רמב"ם מד' רבו בתשו' הר"י מיגאש ז"ל וכמה הערות בזה ובתומים ואם דנו על חפץ ידוע וליכא נ"מ ב...

118

אמרי בינה תוכן העניינים דיני גביית חוב

 סימן א במצ"ע להלות לעני בתשוב' רשב"א סי' ח"י למה אין מברכין ובתומ' וקצוה"ח איזה הערות בדבריהם: סימן ב הגם דפבע"ח מצוה אין כופין אותו להשכיר א"ע איזה הערות בזה בראשונים ואחרונים ואם כתב בשטר ששעבד א"ע ...

119

אמרי בינה תוכן העניינים דיני הקנינים

 סימן א במחלוקת הסמ"ע והטו"ז בקנין כסף בקרקע אם צריך דוקא שיתן בעד שיווי המקח כמה ראיות לכאן ולכאן וכמה הערות בדברי אחרונים: סימן ב בדברי ראשונים ואחרונים בהא דמנה אין כאן משכון אין כאן כמה הערות גדולו...

120

אמרי בינה דיני אורח חיים סימן א

 חיוב הברכה על טלית של ציצית אם קודם שמתעטף או בעת שמתעטף: כתב בתשובת בית יעקב (סי' ס"ה) דלדעת הר"י בתוספות מסכת יבמות (דף צ' ע"ב) דלא מתחייב בציצית עד אחר שנתעטף ומה"ט הא דעקרו חז"ל מסדין הציצית דהוי ...

1234567891011121314151617181920