ספרי מערכות ועניינים

ספרי מערכות ועניינים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5214 מקורות עבור ספרי מערכות ועניינים. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

אגלי טל הגהות וחידושים מלאכת גוזז

 ( סה ) הא ליתא וכבר השגנו על זה במלאכת זורה סק"א בהג"ה רביעית יעוין שם על כן כל תי' זה ליתא. [סי' קנ"ה א']: ( סו ) ועיין פרק ט' דמקוואות משנה ד' צפורן המדולדלת מפרש לה בתוספתא בפירשה רובה. הנה דסתם מד...

102

אגלי טל הערות מלאכת גוזז

 א עיין יראים השלם סי' רעד, דף קלא: לענין בוצר, ודף קלט: לענין כתיבה בקלף. ב רמב"ם פ"ז ה"ד. ורש"י ע"ג: ועי' לעיל מלאכת קוצר סק"א. ג וע"ע שבת ע"ד: שטוף בעיזים וטוו בעיזים אלמא טוויה ע"ג בהמה שמה טוויה. ...

103

אמרי בינה הקדמה

 הקדמה לחלק או"ח הקדמת והתנצלות המחבר, בשפת אמת מדבר, לפני צורב וחבר, אשר עליו עבר. יתברך הבורא וישתבח האדון כל אשר הוא יתן העוז לעמו (א) ילמד אותם הוד דרכיו ותפארת נצח הנחילם, יתגדל ויתקדש שמו הגדול מ...

104

אמרי בינה תוכן העניינים דיני או"ח

 סימן א בחיוב ברכת ציצית אם קודם שמתעטף או בעת שמתעטף פלפול בדברי תוס' יבמות (דף צ' ע"ב) ובדברי הש"א (סי' ל"ב) בענין לאו שאין בו מעשה בענינים הרבה ובענין כבוד הבריות במג"א (סי' יג) ובדברי הטו"ז יעו"ש. ...

105

אמרי בינה תוכן העניינים דיני שבת

 סימן א במצות שביתת בהמתו אם הוי עשה לבד או גם לאו ואם עושת מלאכה מעצמה או נכרי עושה מלאכה עם בהמתו בשבת אם ישראל חייב למחות הלכות טובא ופלפול נעים בזה בהערות שונות גם אם בלאו שאינו בקום ועשה חייב לבזב...

106

אמרי בינה תוכן העניינים דיני פסח

 סימן א בביאור דעת הטור דאף אם בדק אם מצא אחר כך חמץ תוך הפסח עבר על בל יראה ליישב קושית הב"ח מש"ס פסחים (דף ו') וכי משכח לה לבטלה והביא דברי התוס' ר"פ כ"ש לפי הבנת הפ"ח דכ"ז שלא ידע אינו עובר למפרע אף...

107

אמרי בינה תוכן העניינים דיני יו"ט

 סימן א בענין מתוך ליישב דעת ושיטת רש"י ע"נ דל"ב צורך קצת עפ"י דברי רמב"ן עה"ת פ' אמור ושם הערות נכבדות בענין הנזכר ומה דחשיב צורך קצת ובדברי ירושלמי ביצה בנר של אבטלה ותוס' ביצה (דף כג) והמ"מ וירושלמי...

108

אמרי בינה תוכן העניינים דיני שחיטה

 סימן א בדברי הש"ע (סי' א' סי"ב) במחלוקת הטו"ז והש"ך שם ובת"ש דמתרצינן לישניה לאסור מצדד להקל בחומרתו לבאר דברי הרשב"א והביא דבריו בש"מ ב"מ (דף ד) בדברי תוס' יבמות (דף פ"ח) ובדברי הרמב"ם (פי"א משגגות) ...

109

אמרי בינה תוכן העניינים דיני טריפות

 סימן א בדברי ר"י ורשב"א ור"ן בספק דאתילד מחיים וס' בשחיטה ביאור רחב בדברי רשב"א במחלוקתן של האחרונים בפירושו ובדברי רמ"א וש"ך ופ"ח (סי' נ') מדברי תוס' יבמות (דף ל"ז) וגמ' סוטה (דף כ"ט) באיסור דרבנן אם...

110

אמרי בינה תוכן העניינים דיני בשר בחלב ותערובות

 סימן א הא דילפינן איסור אכילה דבב"ח מלא תבשל ולא סגי מלא תאכל כל תועבה דכ' מהרא"מ ללקות נ"מ והקשה הכו"פ לרמב"ם דאינו לוקה על הנאה מיותר חד לא תבשל ומתרץ מגמגם על תירוצו ודקדק בדברי רש"י חולין (דקי"ד ע...

1234567891011121314151617181920