ספרי מערכות ועניינים

ספרי מערכות ועניינים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5214 מקורות עבור ספרי מערכות ועניינים. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

אגלי טל הקדמה

 ויען אברהם ויאמר הפעם אודה ה' אשר מיושבי ביהמ"ד שם חלקי. ומעודי ממבקשי חכמת התורה הייתי. ועוד כד הוינא טליא למדני אדאמ"ו זצ"ל דרכי פלפול. וכד הוינא כבר עשר חדושים חדשתי. אח"כ נכנסתי לפני ולפנים לבית ח...

2

אגלי טל פתיחה

 אמר השם יתעלה [שמות כ"ג י"ג] ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות זה מצות עשה לשבות ביום השבת וצונו עוד במצות לא תעשה שלא לעשות מלאכה ביום השבת שנא' [שם כ' י'] זכור את יום השבת לקדשו וגו' לא תעשה כל...

3

אגלי טל מלאכת זורע

 מלאכת זורע ובו י"ג סעיפים א הזורע כיצד [ א ] אחד הזורע זרעים [ ב ] ואחד הנוטע אילנות [ ג ] ואחד המבריך אילנות ואחד המרכיב [ ד ] ואחד הזומר כדרך שבעלי הכרמים עושין כל אחד מאלו הוא אב מלאכת זורע. [ ה ] ...

4

אגלי טל מלאכת חורש

 מלאכת חורש ובו ט"ז סעיפים א החורש כיצד [ א ] אחד החורש בבקרים או בשאר בהמות [ ב ] ואחד החופר ואחד העושה חריץ בקרקע הראוי לזריעה [ ג ] ואחד החורש אחר הזריעה כדי לכסות את הזרע הרי זה אב מלאכת חורש וחייב...

5

אגלי טל מלאכת קוצר

 מלאכת קוצר ובו ל"ו סעיפים א הקוצר כיצד [ א ] אחד הקוצר תבואה או קטניות או הבוצר ענבים או הגודר תאנים או המוסק זתים או האורה תאנים או הקוצר כל דבר שגידולו מן הארץ בין שהוא מאכל אדם או מאכל בהמה או סממנ...

6

אגלי טל מלאכת מעמר

 מלאכת מעמר ובו ז' סעיפים א המעמר כיצד [ א ] אחד המאסף שבלים מאחר הקוצר או שאר מיני אוכלין ואחד דברים שהן מאכל בהמה ואחד עצים להסקה א או סממנין לצבוע בהן וכל כיוצא בזה אעפ"י שלא קשרן. וכן אם כבר הי' מו...

7

אגלי טל מלאכת דש

 מלאכת דש ובו כ"ב סעיפים א הדש כיצד [ א ] אחד החובט את השבלים או השרביטין כדי שיצאו הגרעינין מתוכן. ואחד המנפץ את הפשתן מן הגבעולין שלהן. ואחד המנפט צמר גפן הרי זה אב מלאכה וחייב: ב [ ב ] אין הפרש בין ...

8

אגלי טל מלאכת זורה

 מלאכת זורה ובו ז' סעיפים א הזורה והבורר והמרקד אעפ"י שבענינם [ א ] דומין זה לזה שהרי כל מעשיהן הוא להבדיל בין האוכל להפסולת מ"מ הם שלשה אבות מלאכות ואם עשה שלשתן בהעלם אחד חייב שלשה חטאות: ב ויראה לי ...

9

אגלי טל מלאכת בורר

 מלאכת בורר ובו י"ח סעיפים א הבורר כיצד [ א ] אחד הבורר צרורות ואבנים וגושי עפר מתוך התבואה וקטניות וסממנין וכיוצא בהן בידו. ואחד הבורר בכלי המיוחד לכך כגון נפה וכברה בין שהאוכל דק מהפסולת שהאוכל נופל ...

10

אגלי טל מלאכת טוחן

 מלאכת טוחן ובו ל"ה סעיפים א הטוחן כיצד. [ א ] אחד הטוחן תבואה ברחיים [ ב ] של יד. ואחד [ ג ] השוחק סממנין ותבלין במכתשת של [ ד ] מתכת או של אבן הרי זה אב מלאכת טוחן וחייב: ב תולדות מלאכת טוחן. [ ה ] ה...

1234567891011121314151617181920