ספרי מחשבה ומוסר

ספרי מחשבה ומוסר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7014 מקורות עבור ספרי מחשבה ומוסר. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

האמונה והבטחון לרמב"ן פרק טו

 המדות הללו נתנו לאבות, והוא כמו שאמרו רבותינו ז"ל 53 במדה שאדם מודד בה מודדין לו, לפי שנתנסה אברהם אבינו ע"ה במדת החסד, כדכתיב ויטע אשל 54 , ונוטריקון שלו אכילה שתיה לויה 55 , לפיכך ניתנה לו מדת החסד....

82

האמונה והבטחון לרמב"ן פרק טז

 הצדיקים הדבקים נקראים מרכבה, אך האחד יקרא לבדו כסא כמו המושג אליו, שאין דרך האחד להקרא מרכבה שאין מרכבה פחותה מד', והמרכבה כוללת הכסא והחיות, והכסא אע"פ שהוא כולל הכל הוא תאר מיוחד למדה אחת אי זה מהן ...

83

האמונה והבטחון לרמב"ן פרק יז

 כבר נתבאר 92 לנו שהחכמה שנתנה לשלמה היא מדת הדין, והיא לב שומע שבקש ממנו 93 כדכתיב, וה' נתן חכמה לשלמה כאשר דבר לו 94 . והיא אות ה"א שבה נברא העולם. ולפי שנברא בה' רמזו במתן תורה, ולמה כן לפי שהתנה הק...

84

האמונה והבטחון לרמב"ן פרק יח

 ומשה היה רועה את צאן יתרו חותנו וגו' 62 . לפי המקובל בידינו מענינו של משה רבינו ע"ה ראוי לנו לומר, כי משה היה מוכן מששת ימי בראשית להרוג את המצרי ולהיות רועה צאן, ועל כן כתיב היה רועה, ולא אמר ויהי רו...

85

האמונה והבטחון לרמב"ן פרק יט

 אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים 3 . יודע היה הקב"ה שהיו ישראל שקועים במצרים ולמדו ממעשיהם הרעים ואמונותיהם הרעות שהיו מאמינים בהם והתרחקו מן האמונה האמתית, כמו שנאמר ואודע להם בארץ מצר...

86

האמונה והבטחון לרמב"ן פרק כ

 קרוב לומר כי המלאך שנשתלח להם לישראל הוא המלאך הממונה על הסרת העון וכפרת החטא והוא השרף שראה ישעיה הנביא ע"ה עף אליו ברצפה אשר בידו שלקח במלקחים מעל המזבח, כמו שנאמר ויעף אלי אחד מן השרפים ובידו רצפה ...

87

האמונה והבטחון לרמב"ן פרק כא

 שלש מצות נתנו לישראל שכל אחת ואחת מהן נקרא אות, ואלו הן: מילה ותפילין ושבת. מילה נקראת אות, שנאמר ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות וגו' 47 . תפילין נקראו אות, שנאמר והיה לאות על ידכה 48 . שבת נקרא אות ש...

88

האמונה והבטחון לרמב"ן פרק כב

 שלש מצות אלו שנקראת כל אחת ואחת אות, אע"פ שהאות מלשון ונתתם לי אות אמת 87 , יש ב' מהם שנוכל לפרשו מלשון אות ממש, רצוני לומר מלשון אותיות הכתובות בספר. והן תפילין ומילה שנאמר בהן והיה לאות על ידכה 88 ,...

89

האמונה והבטחון לרמב"ן פרק כג

 אחר שהשלמתי לכתוב מה שכתבתי בענין תפילין ונתגלגל הדבר לדבר בפסוק וירד ה' בענן שהוא נאמר על י"ג מדות של הקב"ה הידועות בתורה, הנני מפרש כל אותה פרשה. ואני מתחיל מראה אתה אומר אלי 57 . ודע פסוק ראה אתה א...

90

האמונה והבטחון לרמב"ן פרק כד

 לפי מה שכתבתי 46 כי הראיה מכח הה"א והשמיעה מכח הוא"ו, יש לפרש סדר תולדות השבטים ולומר מפני שהיו האמהות חכמות וצופות ברוח הקודש קראו שמות בניהן על פי הראוי. והתחילה לאה וקראה שם הראשון ראובן ואמרה: כי ...

1234567891011121314151617181920