ספרי מחשבה ומוסר

ספרי מחשבה ומוסר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7014 מקורות עבור ספרי מחשבה ומוסר. להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

האמונה והבטחון לרמב"ן פרק ה

 בכאן תבין מה שנמצא בדברי רז"ל אמר רב חסדא 50 לעולם יכנס אדם ב' פתחים ואח"כ יתפלל. שני פתחים סלקא דעתך. אלא אימא שעור ב' פתחים. ולשון יכנס נהגו בו לאמרו בענין החכמה כמו שאמרו ד' נכנסו לפרדס 51 . ומה שא...

72

האמונה והבטחון לרמב"ן פרק ו

 קודם מעמד הר סיני היו כל המראות מתעוררות מעצמן מלמעלה לפי שלא היה כח לאותן הדורות לעלות אלא שהם מוכנים לקבל כח השכינה, לפי שלא נצטוו בני נח אלא על ז' מצות עד שבא אברהם ונצטוה על המילה. ואע"פ שקיים אבר...

73

האמונה והבטחון לרמב"ן פרק ז

 יש בריאי הנפש וחולי הגוף. ויש חולי הנפש ובריאי הגוף. ויש חולי הנפש והגוף, ויש בריאי הנפש והגוף. ולא תמצא אדם בעולם, ישראל או משאר אומות, שלא יהיה לו אחד מד' דברים אלו. אך שיש לאחד הפרש מחבירו ברוב הבר...

74

האמונה והבטחון לרמב"ן פרק ח

 ואחר שדברנו במזון אכתוב מה שנראה לי לפרש בענין ברכת המזון. אמר מטובו חיינו הרי זה בור 85 . שנשמע מדבריו שהם חיין ממקצת טובו, כלומר בחסרון ואיננו יודע כי לב האילן אי אפשר לו להתקיים במה שהוא יונק מן הא...

75

האמונה והבטחון לרמב"ן פרק ט

 מכל הענינים שכתבתי תוכל להבין שאין מעשה נעשה בעולם שלא יהיה לו למעלה כח שהוא נראה כעין דוגמא ודמיון. ועל כן כשנמצא בדברי רבותינו זכרונם לברכה או בדברי תורה או טעם אחד מן המצות או מתן שכרן ויקראו בשם א...

76

האמונה והבטחון לרמב"ן פרק י

 בכאן אכתוב פי' המאמר הנמצא בדברי רבותינו ז"ל 29 : אמר ליה רב נחמן לרב חסדא 30 מאי דכתיב בקרבך 31 קדוש ולא אבוא בעיר, אמר הקב"ה לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא בירושלים של מטה. ופירוש הפסוק נראה כאלו...

77

האמונה והבטחון לרמב"ן פרק יא

 בכאן אדבר על מלכות בית דוד אשר התעוררנו לדבר בו. ותן לבך ודע שמלכות בית דוד בא משם, שנאמר בני שם עילם ואשור וארפכשד ולוד וארם 86 . ושם נולד מהול 87 , וממנו נולד ארפכשד וכולם עד תרח. ותרח הוליד את אברם...

78

האמונה והבטחון לרמב"ן פרק יב

 יש דברים רבים שעושה אותם האדם ושאר בעלי חיים כמו כן עושין אותן. כמו אכילה ושתיה ופריה ורביה וכיוצא בהן. ומשתתף האדם באותו הכח, רצוני לומר כי מכריח האדם לעשות המעשה ההוא, ומכריח הבהמה שוים, הוא הטבע. א...

79

האמונה והבטחון לרמב"ן פרק יג

 שני ההי"ן הללו שהם ה"א של אברהם ושל שרה, אין טעם תוספת זה כטעם תוספת זו. שה"א של שרה היה לבטל כח המזל, כמו שאמרו 91 : שרי לא תלד שרה תלד. אבל ה"א של אברהם למה. אם להוליד, כבר הוליד ישמעאל קודם שנקרא א...

80

האמונה והבטחון לרמב"ן פרק יד

 כבר התבאר 5 לנו שהחכמה ותבונה ודעת נרמזים באות ה'. ועל כן אני אומר כי נקראת חכמה, והיא נקראת תבונה, ונקראת דעת. ולא אלו בלבד אלא כל דבר וענין ושם ומדה שנזכר בשום פנים בבריאת עולם יכול אני לקרותם בו. כ...

1234567891011121314151617181920