ספרי מחשבה ומוסר

ספרי מחשבה ומוסר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7014 מקורות עבור ספרי מחשבה ומוסר. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

ספר האמונה הרמה לראב"ד מאמר ג

 המאמר השלישי - ברפואה הנפשית. והוא פרק אחד, והוא דבור כללי במדות, וההנהגות, והנמוסים, והחוקים והתחנות, והתפלות, ותוספות באורים, ומשלים בחליים הנפשיים, ואופני רפואתם. בזה הפרק נבאר שתכלית מה שיגיע אליו...

52

ספר האמונה הרמה לראב"ד מאמר א פרק א

 המאמר הראשון. והוא שמנה פרקים בהקדמת בחכמת הטבע ומה שאחריו אשר ההכרח מביא להקדימם. הפרק הראשון. בזכר העצם והמקרה ורושם כל אחד מהם וזכר סוגי המקרה: הנמצאים נחלקים חלוקה ראשונה אל עצם ומקרה. והעצם הוא ה...

53

ספר האמונה הרמה לראב"ד מאמר א פרק ב

 הפרק השני - בהיולי המוחש וצורות המלאכותיות, בהיולי המושכל והצורות הטבעיות, ובו זכר השתנות היסודות קצתם אל קצת, ושהצורה והחומר שניהם עצם. ויחזור לרשום העצם ולאמת החומר הראשון, על מה זה נאמר, אחר כן על ...

54

ספר האמונה הרמה לראב"ד מאמר א פרק ג

 הפרק השלישי - בתנועה ומיניה, וזכרון הטבעית ממניה, והנפשות, ועל מה זה שולח שם הטבע ראשונה, ועל מה ה נעתק בהעברה, ועל מה זה שולח שם הנפש. התנועה שם נאמר ראשונה על העתק הגשם ממקום למקום, או על העתק מצבו,...

55

ספר האמונה הרמה לראב"ד מאמר א פרק ד

 הפרק הרביעי - והוא בשלא יתכן שיהיה גשם או שטח או קו או דברים בעלי מספר נמצאים בפועל, בעלי סדור, והם בלתי בעלי תכלית, ושלא יתכן שיהיה בבעלי תכלית כח בלתי בעל תכלית, ויתחייב משתי ההקדמות שתהיינו כל כחות...

56

ספר האמונה הרמה לראב"ד מאמר א פרק ה

 הפרק החמישי - בתנועה ומיניה, ושלא יתכן שתיהיה תנועה אלא ממניע, ושכל התנועות תכלינה אל מניע ראשון, ושהמניע הראשון לא יתכן שיתנועע ממניע למעלה ממנו בסדור, ולא שתפול תנועתו בסבוב. התנועה שם נאמר ראשונה ע...

57

ספר האמונה הרמה לראב"ד מאמר א פרק ו

 הפרק הששי. בכללים וקבוצים מהחכמה בנפש, נצטרך בזה המהלך אשר אנחנו בדרכו שנבאר שבין הראשון ית' וית' ובין העצמים הגשמיים אמצעיים, וכי כוחותיו ית' מגיעים אל הנבראים הגשמיים בהשתלשלות. ואלה האמצעיים יקראו ...

58

ספר האמונה הרמה לראב"ד מאמר א פרק ז

 הפרק השביעי - באשר הכח המדבר איננו גשם ולא כח מכחות הגשם, וביאור צד התלותו בגשם, ושהגשם הכרחי במציאותו ראשונה ובהשלמתו, ואיננו הכרחי בהשארתו, ושהוא לא יפסד ולא יעתק. נאמר שהאיש אשר לו התבוננות מה, יבי...

59

ספר האמונה הרמה לראב"ד מאמר א פרק ח

 הפרק השמיני - באשר השמים חיים מדברים ושתנועותיהם תנועות נפשיות ברצון ושכונתם בזה להודות לאל ית. עצמי השמים רבים, יודעים זה בעלי חכמת התכונה. ואשר מצאו מהם בעיונם הוא, שהם תשעה, לא פחות. וכבר אפשר שיהי...

60

ספר האמונה הרמה לראב"ד מאמר ב הקדמה

 המאמר השני והוא הקדמה וששה עקרים. העיקר הראשון: בשורש האמונה. העקר השני: באחדות. העקר השלישי: בתאריו ית', ומה שיתואר בו בהעברה המונית, ומה שיתואר בו בהעברה סגוליית, וביאור הקושי לתאר ית' בתאר אמתי עצמ...

1234567891011121314151617181920