ספרי מחשבה ומוסר

ספרי מחשבה ומוסר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7014 מקורות עבור ספרי מחשבה ומוסר. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

ספר אורחות צדיקים שער השכחה

 השער העשרים - שער השכחה השכחה היא מידה רעה מאד בעניני העולם הזה ובעניני העולם הבא. ומי שהוא שכחן יכתוב כל ענינים שיש בינו ובין חבירו כדי שיזכור. אם הוא לווה ומלוה יכתוב הכל. אפילו אם לווה פרוטה מחבירו...

42

ספר אורחות צדיקים שער השתיקה

 השער העשרים ואחד - שער השתיקה השתיקה מהדברים - (אבות פ"א מי"ז) : אמר רבן שמעון בן גמליאל: כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. וכן אמר שלמה המלך, עליו השלום (משלי יז כח) : "גם אויל מחריש...

43

ספר אורחות צדיקים שער השקר

 השער העשרים ושנים - שער השקר השקר דע, כי כאשר ישקול האדם כסף וזהב במאזנים ומבחין בין קל לכבד, כך ישקול האדם החכם במאזנים להבין השקר והאמת. ויש חילוק בין שקר לשקר, כיצד? האומר על העץ שהוא זהב - אותו שק...

44

ספר אורחות צדיקים שער האמת

 השער העשרים ושלושה - שער האמת האמת הנשמה נבראת ממקום רוח הקודש, שנאמר (בראשית ב ז) : "ויפח באפיו נשמת חיים", ונחצבת ממקום טהרה, ונבראת מזוהר העליון מכסא הכבוד. ואין למעלה במקום קדשי הקדשים שקר, אלא הכ...

45

ספר אורחות צדיקים שער החניפות

 השער העשרים וארבעה - שער החניפות החניפות נחלקת לתשעה חלקים. הראשון מי שהוא מכיר בחבירו שהוא רשע ורמאי, ושהוא מוציא שם רע על הכשרים, ושהוא גוזל ממון חבירו, ובא זה ומחניף לו, לא שהוא מחניף לו ומשבחו, אל...

46

ספר אורחות צדיקים שער לשון הרע

 השער העשרים וחמישה - שער לשון הרע. לשון הרע הוא המספר בגנות חבירו, אף על פי שאומר אמת. אבל האומר שקר נקרא "מוציא שם רע". אבל בעל לשון הרע זה שיושב ואומר: כך וכך עשה פלוני! וכך וכך היו אבותיו! וכך וכך ...

47

ספר אורחות צדיקים שער התשובה

 השער העשרים וששה - שער התשובה אמר רבי (יוחנן) [לוי]: גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד, שנאמר (הושע יד ב) : "שובה ישראל עד ה' אלהיך" (יומא פו א) . ואמרו רבותינו, זכרונם לברכה: כשעלה משה לרקיע הראשון מצא ...

48

ספר אורחות צדיקים שער התורה

 השער העשרים ושבעה - שער התורה בשלשה כתרים נכתרו ישראל (אבות פ"ד מי"ג, יומא ע"ב ב, קהלת רבה א): כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות: כתר כהונה זכה בו אהרן, שנאמר (במדבר כה יג) : "והיתה לו ולזרעו אחריו ברית ...

49

ספר אורחות צדיקים שער יראת שמים

 השער העשרים ושמונה - שער יראת שמים כתוב בתורה (דברים י יב) : "ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלהיך", וכתיב (ישעיה לג ו) : "יראת ה' היא אוצרו", ואמרו (שבת לא ב, ועיין ברכות לג ב) : ...

50

ספר האמונה הרמה לראב"ד הקדמה

 זכר כלל. אמר שאלת לי ירוממך האל זה שנים על דרוש ההכרח והבחירה, וזכרת לי הרבה שיש לך בכל אחת משתי אלה הקצוות, וזה שהעברות שיעבור עליהן האדם אם האל ית' מכריחו עליהן, אם כן איך יענישהו עליהן? או איך יזהי...

1234567891011121314151617181920