ספרי מחשבה ומוסר

ספרי מחשבה ומוסר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7014 מקורות עבור ספרי מחשבה ומוסר. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

ספר אורחות צדיקים הקדמה

 "סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם" (קהלת יב יג) . שלמה חכם וגדול היה מכל האדם, והיה מלך על התחתונים ועל העליונים, ואחר שראה כל המעשים, וניסה כל הדברים, והודיע חכמות, סתם כל...

22

ספר אורחות צדיקים שער הגאוה

 השער הראשון - נדבר בו על מידת הגאוה. ומה טוב שנזדמן תחילה לכל השערים מפני חיוב האדם להיבדל ממנה, כי היא פתח לרעות רבות ולא ראינו כזאת לרעה בכל המידות. לכן צריך האדם להתחכם, להנהיגה אל מנהג הראוי ולדחו...

23

ספר אורחות צדיקים שער הענוה

 השער השני - שער הענוה הענוה היא מידה טובה, והיא היפוך הגאוה, ומי שיש בו המידה הזאת, כבר השיב נפשו מכמה מיני רעות. ומי שהגיע אל מעלה זאת הנכבדת, עושה מצוה ומקבל שכר לפי גודל ענותנותו, כי הענוה שורש העב...

24

ספר אורחות צדיקים שער הבושה

 השער השלישי - שער הבושה אמרו חכמים: השכל הוא הבושה והבושה הוא השכל, כי על אדם וחוה נאמר (בראשית ב כה) : "ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא יתבוששו", ולא היו יודעים הצניעות ולהבחין בין טוב ובין רע, ולא...

25

ספר אורחות צדיקים שער העזות

 השער הרביעי - שער העזות העזות היא מידה גרועה ברוב פעולותיה, והיא היפוך ממידת הבושה, כי הביישן מעביר על מידותיו וחומל וסולח ומוחל - אבל מי שהוא עז פנים לא יתבייש מפני איש, אך עומד בעזות עם כל אדם, ועוש...

26

ספר אורחות צדיקים שער האהבה

 השער החמישי - שער האהבה האהבה כוללת מעשים רבים יותר מכל המידות. ובעת שישים האדם אהבתו לרעה, אין מידה רעה בכל המידות כמוה. וכשישים האדם אהבתו לטובה, היא למעלה מכל המידות, כדכתיב (דברים ו ה) : "ואהבת את...

27

ספר אורחות צדיקים שער השנאה

 השער הששי - שער השנאה השנאה המידה הזאת יש בה לאו, דכתיב (ויקרא יט יז) : "לא תשנא את אחיך בלבבך", ובזה הוזהרנו להסיר מנפשנו מידת השנאה. והיא מידה הגורמת עוונות הרבה, כמו לשון הרע, כי השונא את חבירו מספ...

28

ספר אורחות צדיקים שער הרחמים

 השער השביעי - שער הרחמים הרחמים זאת המידה היא משובחת מאד, והיא אחת משלוש עשרה המידות המיוחסות להקדוש ברוך הוא, כדכתיב (שמות לד ו) : "רחום וחנון", וכל מה שיוכל האדם להתנהג בה - יתנהג וישתדל. וכמו שהאדם...

29

ספר אורחות צדיקים שער האכזריות

 השער השמיני - שער האכזריות האכזריות היא היפך הרחמנות, כדכתיב (ירמיה נ מב) : "אכזרי המה ולא ירחמו". ואין המידה הזאת נמצאת בצדיקים, אך היא בנפש הרשעים, כדכתיב (משלי יב י) : "ורחמי רשעים אכזרי". וגם המיד...

30

ספר אורחות צדיקים שער השמחה

 השער התשיעי - שער השמחה השמחה המידה הזאת באה לאדם מחמת רוב שלוה בלבו בלי פגע רע. ואדם המשיג תאוותו ולא יארע לו דבר המעציב אותו, בזה יהיה שמח תדיר, ויאורו פניו, וזיוו מבהיק, וגופו בריא, ואין זקנה ממהרת...

1234567891011121314151617181920