ספרי מחשבה ומוסר

ספרי מחשבה ומוסר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7014 מקורות עבור ספרי מחשבה ומוסר. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן נט

 "שמע" (דברים ו' ד') , [ראשי תיבות] שדי מלך עולם. מלך בגימטריא עולה השם ככתיבתו וכקריאתו; וכן אמן בגימטריא יהוה אדני, וזהו: גדול העונה אמן מן המברך, כדאיתא במסכת נזיר, שנאמר (דברים ל"ב ג') : "כי שם ה' ...

192

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן ס

 "ישלח עזרך מקודש" (תהילים כ' ג') , ר' חנינא בן דוסא ראה בני עירו מעלין נדרים ונדבות לירושלים, אמר: הכל מעלין נדרים ונדבות לירושלים ואני איני מעלה. ראה אבן, סירקה, וסיתמה, וכירכמה, אמר: עלי להעלותה ליר...

193

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן סא

 "כי תשא את ראש בני ישראל" (שמות ל' י"ב) , [ראשי תיבות בגימטריא] תרי"ג; "ונתנך ה' אלהיך עליון על כל גויי הארץ" (דברים כ"ח א') , כשתשמור התורה - תרי"ג מצות.

194

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן סב

 "ונקדשתי בתוך בני ישראל" (ויקרא כ"ב ל"ב) , סופי תיבות בגימטריא עשרה.

195

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן סג

 "רכב שמים" (דברים ל"ג כ"ו) , בגימטריא הוא יושב הכרובים.

196

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן סד

 "מגן עזרך" (דברים ל"ג כ"ט) , מגן בגימטריא השם ככתיבתו וכקריאתו, שעולה אמן; כשתחשוב ב' של "עם נושע בה'" (שם) עם השם כקריאתו וככתיבתו, יעלה מגן - "ותתן לי מגן ישעך" (שמ"ב כ"ב ס"ג) .

197

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן סה

 "ואשר חרב" (דברים ל"ג כ"ט) , בגימטריא קריאת; "גאות" (שם) , בגימטריא שמע - ו' של "ואשר" וך' של "גאותיך", אין לך לחשוב, שהן משרתים בתיבה - הרי "אשר חרב גאות" בגימטריא קריאת שמע; שהיה הכהן מזרזן במלחמה ל...

198

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן סו

 "מגדל עוז שם ה'" (משלי י"ח י') , [ראשי תיבות] שמע - "כמגדל דוד צוארך" (שיה"ש ד' ד'), "ה' שמה". "בו ירוץ צדיק" - "ויהי בהקהל העדה" (במדבר י"ז ז') .

199

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן סז

 "ועוזו בשחקים נורא" (תהילים ס"ח ל"ה - ל"ו) , [סופי וראשי התיבות] מן. "ועוזו" בגימטריא המן. למה נקרא שמו 'שחקים'? - שבו טוחנים מן לצדיקים.

200

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן סח

 "באחד שבטיך" (דברים י"ב י"ד) , בגימטריא שבט יהודה - בחלקו היה בית המקדש, ובחלק בנימן, לפי שקיבל עליו צער ואמר "אנכי אערבנו" (בראשית מ"ג ט') . ומזבח בחלק בנימן; ובנימין, זאב בנים היו לו - "בבקר יאכל עד...

1234567891011121314151617181920