ספרי מחשבה ומוסר

ספרי מחשבה ומוסר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7014 מקורות עבור ספרי מחשבה ומוסר. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

איגרת הקודש (מיוחס לרמב"ן) פרק ד

 הדרך השלישי - המזון הראוי לחבור. דע כי כפי מזון כל דבר, כן יהיה הגוף הניזון. ובדרך המחקר ידוע כי החיה שהמור נמשך ממנה מאכלה אלסנבל. והנה הש"י שכל דרכיו משפט צוה לשחוט בהמות למאכלנו, ומה לו לזה והלא טו...

12

איגרת הקודש (מיוחס לרמב"ן) פרק ה

 הדרך הרביעי - בכוונת החבור. צריך אתה לדעת מה שאז"ל סוד גדול (יומא כט א) קשה הרהור עבירה מעבירה. והנני מאיר עיניך בדברים שהם כבשונו של עולם והם נסתרים בכמה חדרים פנימים. דע שהשם יתברך אל דעות התקין פעו...

13

איגרת הקודש (מיוחס לרמב"ן) פרק ו

 הדרך חמישי - באיכות החבור [כבר הודענוך בפרקים אלו דברים רבים שיש לך לכלול אותם עם מה שנאמר בפרק זה. ושימם כחותם על לבך. והנני מתחיל ואומר] ידוע כי כל איש חסיד וצנוע, כשהוא מדבר, אינו מדבר כי אם בלשון ...

14

אורחות חיים לרא"ש ליום א

 א. ואלה הדברים שיזהר בהם לסור ממוקשי מות ולאור באור החיים להתרחק מן הגאוה בתכלית הרחוק ב. וכן מן החניפות. ג. וכן מן השקר והכזב. ד. וכן מן הלצנות ה. וכן מן הרכילות. ו. וכן מן הכעס. ז. ח. שיזהר ממכשול ה...

15

אורחות חיים לרא"ש ליום ב

 כז. להרחיק גאוה וכעס וגער ביצר הרע המשיאך ללכת בדרכי לבך ואל תשט אל דרכיו כי דרכיך זך וישר. כח. מדבר שקר תרחק ואל תוציא שם שמים לבטלה ולא במקום מטונף. כט. הסר ממך משענת הקנה הרצוץ משענת בני אדם והצנע ...

16

אורחות חיים לרא"ש ליום ג

 לח. מכל מאכל אשר תאכל ומכל משקה אשר תשתה אל תהנה בלא ברכה תחלה וסוף וכוון בה כאשר תוכל וכסה ראשך כשתזכיר את ה' ותסגור עיניך כי מדי דברך בו אל תהי כאמור בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני. לט. נטול ידיך...

17

אורחות חיים לרא"ש ליום ד

 נג. אל תתרשל במצוה אם באה לידך ותעשנה לשם שמים בלא איחור. נד. אל תתעצל בברכת הלבנה שאם לא זכו ישראל אלא להקביל פני שכינה בכל חודש דים. נה. אל תעשה דבר שילעיגו הבריות שדרכם להעלים הטובות ולגלות הרעות. ...

18

אורחות חיים לרא"ש ליום ה

 עד. אל תרבה לשמוח וזכור כי רוח חייך. אתה נוצר מעפר ואחריתך רמה. עה. אל תאמר על שום מצוה אעשה אותה למחר שמא לא תפנה לעשות. עו. אל תפרד מהגיון חכמה ומוסר ותתאבק בעפר רגלי חכמים ותתחכם. עז. אל תניח דרך ח...

19

אורחות חיים לרא"ש ליום ו

 קג. אל תפתה את חברך בשפתי חלקות ובחניפות ואל תדבר בלב ולב. קד. אל תונה לשום נכרי כי אין נכרי שאין לו שעה ועברתם שמורה נצח. קה. אל תתחבר לאדם רע וחוטא וכעסן וכסיל פן תביא כלימות עליך. קו. אל תעלה בדעתך...

20

אורחות חיים לרא"ש ליום השבת

 א. אורח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה שיפריש מעשר מכל ריוח שיביא ה' יתעלה בידו. ב. שיתן מיד לצדקה מאשר תשיג ידו ולבסוף כל חדש ולבסוף כל שנה זהב וחצי. ג. שיתפלל ערב ובקר בכל יום עם הצבור. ד. שינ...

1234567891011121314151617181920