ספרי מחשבה ומוסר

ספרי מחשבה ומוסר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7014 מקורות עבור ספרי מחשבה ומוסר. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן מט

 "דם חמר" [בגימטריא] אברהם - מי שדם בריתו של אברהם בבשרו יכניסו "בענב", [גימטריא] גן עדן. "כרם", בגימטריא זה אברהם, שהיה לכ' דורות - "וכנה אשר נטעה ימינך" (תהילים פ' ט"ז) ; "הוא כהן לאל עליון" (בראשית ...

182

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן נ

 והדין נותן שניתנה המילה לל' יום, שלא יהיה נפל וכמחתך בבשר המת; לכך ניתנה לשמונה - שנקראת 'חיים'.

183

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן נא

 "ואמר לך: בדמיך חיי, בדמיך חיי" (יחזקאל ט"ז ו') , בגימטריא תק"ה, כמהלך העולם שנברא "בהבראם", ועומד על המילה, שנאמר (ירמיה ל"ג כ"ה) : "אם לא בריתי יומם ולילה" וגו'.

184

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן נב

 ד"א: "שש אנכי על אמרתיך" (תהילים קי"ט קס"ב) - כל מצוה שקיבלו ישראל בשמחה כגון מילה, עדיין עושין אותה בשמחה; אבל זיווג, קיבלו בקטטה, דכתיב (במדבר י"א י') : "וירא משה את העם בוכה למשפחותיו", על עיסקי מש...

185

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן נג

 גדולה מצות מילה, אעפ"כ שכתיב (במדבר י"ב ג') : "והאיש משה ענו מאד מכל האדם", כשלא מל את גרשום בנו מפני טורח הדרך, ביקש המלאך להמיתו - "ויפגשהו ה' ויבקש המיתו" וכו' (שמות ד' כ"ד) . ובזכות המילה נגאלו יש...

186

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן נד

 וכל המרפה עצמו מן המילה - יורד במדרגה תחתונה בגיהנם, וזהו שאמר שלמה (משלי ט' י"ח) : "ולא ידע כי רפאים שם, בעמקי שאול קראיה", סופי תיבות: ממילה. 'קראיה' כתיב, חסר ו"ו.

187

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן נה

 ד"א: "שש אנכי על אמרתיך כמוצא שלל רב" (תהילים קי"ט קס"ב) , לא תמצא שלל גדול כשלל מדין בכל הקרייה, ונתנו ללוים ה' אלפים וח' מאות ופ"ח, וכמו כן יש פסוקים בחומש.

188

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן נו

 "שש אנכי על אמרתיך" (תהלים קי"ט קס"ב) - 'שש אנכי' על התפילין, ואונן אסור לתפילין שנקראו 'פאר', וליחזקאל צוה: "פארך חבוש עליך" (יחזקאל כ"ה י"ז) . "לטטפת" (דברים ו' ח') , באתב"ש אונן - טטפת. "בשמך יגילו...

189

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן נז

 בתפילין דקודשא בריך הוא כתיב (שמ"ב ז' כ"ג) : "מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ". ומיכאל וגבריאל מליצי יושר לישראל. מיכאל אומר: אין אומה בעולם שמיחדת לך רבונו של עולם כי אם ישראל, שנאמר (דברים ל"ג כ"ו) : "אי...

190

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן נח

 "ובשם אלהינו נדגול" (תהילים כ' ו') - למה צריך "וירכב על כרוב" (שמ"ב כ"ב י"א) , או: "כי תרכב על סוסיך" (חבקוק ג' ח') ? - לפי שסוסי האומות, אינם יכולין לראות הכבוד שעל סוס וכרוב, ורואין הסוסי המרכבה, ומ...

1234567891011121314151617181920