ספרי מחשבה ומוסר

ספרי מחשבה ומוסר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7014 מקורות עבור ספרי מחשבה ומוסר. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן כט

 "יהוה אלהי ישראל", בגימטריא תרי"ג. ציצית [בגימטריא] ת"ר, ח' חוטין וה' קשרים, הרי תרי"ג; משה רבינו [בגימטריא] תרי"ג. וסמך ציצית (במדבר ט"ו ל"ז - מ"א) לבליעת קרח (שם ט"ז א' ואילך), לפי שאמר משה: "אם כמו...

162

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן ל

 כל הפורש מדברי תורה - ייסורין באים עליו, וכן מי שמתלוצץ, דכתיב (ישעיה כ"ח כ"ב) : "אל תתלוצצו פן יחזקו מוסרותיכם". וכל הנושא תפילין, אסור לו לישב במקום שחוק דעבירה, דכתיב בירמיה (ט"ו ט"ז): "כי שמך נקרא...

163

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן לא

 "סולם מוצב ארצה" (בראשית כ"ח י"ב) , בגימטריא גלגל חוזר בעולם. "סולם" בגימטריא ממון, או: עוני - זה ירים וזה ישפיל, שנגזר משמיא "די שליטין שמיא במלכות אינשא".

164

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן לב

 "כולם ישבעו מידיך". בפ"ק דע"ז: בג' שעות הראשונות, יושב הקב"ה וזן את כל העולם למקרני ראמים ועד ביצי כינים, שהיא ברייה קטנה - יש מפרשין, מזונותיו של אדם קשים כקריעת ים סוף, לכך סמך "לגוזר ים סוף לגזרים"...

165

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן לג

 וחייב אדם להאכיל את עצמו, כדי שיהיה בו כח לפרנס את אשתו ובניו. כתיב (משלי כ"ז כ"ז) : "די חלב עזים ללחמך", שלא תשחוט עיזיך, אלא תתפרנס מן החלב; תן "חיים לנערותיך" (שם) , שלא ילמוד לבניו לאכל בשר בכל יו...

166

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן לד

 בפרשת 'ויהי ביום השמיני' כתיב (ויקרא י"א י"ז) : "את הכוס, ואת השלך, ואת הינשוף"; וב'ראה' (דברים י"ד ט"ז - י"ח) , דילג 'שלך', ושמו בין 'הרחמה' ו'החסידה'. לפי שמשלכת מקינה המעשר, ונאמר (איוב ל"ט י"ד) : ...

167

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן לה

 האוכל בחלומו מבשר השור - הרי הוא מתעשר; והוא רמז, כדאמרינן למעלה: ישפות קדירה בשר בכל יום. רוכבו - עולה לגדולה, וזהו: "רוב תבואות בכח שור" (משלי י"ד ד') .

168

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן לו

 "ועשית הישר והטוב" (דברים ו' י"ח) , בגימטריא הן לפנים מן שורת הדין.

169

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן לז

 רמ"ח פעמים קורין בתורה בשנה, כנגד רמ"ח איברים - "זאת תורת האדם" (שמ"ב ז' י"ט) ; "האדם" בגימטריא תר"ו, וז' מצוות נצטוו בני נח, הרי תרי"ג כאיברים וגידים. זהו: "אנכי נטעתיך שורק" (ירמיה ב' כ"א) , [בגימטר...

170

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן לח

 "הפכפך דרך איש וזר" (משלי כ"א ח') , בגימטריא וזהו עם הארץ; "וזך ישר פעלו" (שם) , בגימטריא לומד התורה.

1234567891011121314151617181920