ספרי מחשבה ומוסר

ספרי מחשבה ומוסר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7014 מקורות עבור ספרי מחשבה ומוסר. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן יט

 "כי אם בתורת ה' חפצו" (תהילים א' ב') , אין אדם לומד אלא ממקום שלבו חפץ, כדאמרינן מר' שמעון ב"ר ולוי, דכפייה ללמוד בספר תילים. ואמרינן: כל העוסק בתורה לשמה, הקב"ה עושה לו חפציו. "ובתורתו יהגה יומם וליל...

152

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן כ

 "ויקץ יעקב ממשנתו ויאמר" (בראשית כ"ח ט"ז) , סופי תיבות צבור - שהשכינה מקדמת לעשרה; זהו: "אכן יש ה' במקום הזה" (שם) , כשהציבור יש להם לבוא לבית הכנסת.

153

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן כא

 "השבע לעשיר" (קהלת ה' י"א) - אלו לומדי התורה; שפסוק (שם ו' ב') : "איש אשר יתן לו האלהים עושר ונכסים", נדרש על התורה. ואמרינן: "זאת תורת הבהמה והעוף" (ויקרא י"א מ"ו) , מי שלומד תורה מותר לאכול בשר; לפי...

154

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן כב

 "וחכך כיין הטוב" (שיה"ש ז' י'), בגימטריא כ"ב; כמו: "נגילה ונשמחה בך" (שם א' ד') - כ"ב אותיות אלפא ביתא לבד מן הכפולין, ונקראו "משמחי לב".

155

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן כג

 "על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא" (תהילים ל"ב ו') , זו קבורה. ואמרינן: לעולם יתפלל אדם עם הציבור, דכתיב (ישעיה מ"ט ח') : "בעת רצון עניתך" - בשעה שהציבור מתפללין. ובאיכה רבתי: משל, לבני העיר החשובים...

156

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן כד

 "והנה סולם מוצב" (בראשית כ"ח י"ב) , בגימטריא ש"מ - כך שנים משנולד יעקב עד שעלה משה לשמים לקבל התורה.

157

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן כה

 "והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים בו" (בראשית כ"ח י"ב) , שמשימים רוח הקודש על הנביאים - "ורוח ה' ישאך" (מל"א י"ח י"ב) ; "ותשאני רוח" (יחזקאל ג' י"ב) .

158

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן כו

 "כי היא חייך ואורך ימיך" (דברים ל' ב') , אסור להתלוות עם עם הארץ בדרך, דעל חייו אינו חס שילמוד, כל שכן שמא יהרוג תלמיד חכם. דא"ר עקיבא: כשהייתי עם הארץ הייתי אומר, מי יתן לי תלמידי חכמים ואנשכנו כחמור...

159

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן כז

 "כי חיים הם למוצאיהם" (משלי ד' כ"ב) , למוציאהם בפיהם - "תוצאות חיים". "ושמתם את דבריי אלה על לבבכם" (דברים י"א י"ח) - זכו, סם תם; לא זכו, סם המות. "ושמתם בארון" (שם י' ב') , "ויישם בארון במצרים" (בראש...

160

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן כח

 ו"למות תוצאות" (תהילים ס"ח כ"א) - "והסרתי מחלה מקרבך" (שמות כ"ג כ"ה) , בפשוט ובאתב"ש [בגימטריא] תוצאות. "והסירותי מחלה" - כשתתן חלה, "וברך את לחמך ואת מימיך" (שם) .

1234567891011121314151617181920