ספרי מחשבה ומוסר

ספרי מחשבה ומוסר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7014 מקורות עבור ספרי מחשבה ומוסר. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן ט

 "מצות אפה ויאכלו" (בראשית י"ט ג') , בגימטריא חג פסח.

142

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן י

 "הלא כה דברי כאש" (ירמיה כ"ג כ"ט) - הלא מסכתות יש להם גמרא, וכה בלא גמרא. "ואת כל אלה ידי" (ישעיה ס"ו ב') - כ"ד ספרים, על התורה ועל התלמוד העולם עומד.

143

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן יא

 "נכבדות מדובר בך" (תהילים פ"ז ג') , בגימטריא בציון בירושלים - שם מזכירין שם המפורש ולא בגבולין, דכתיב (תהילים ק"ב כ"ב) : "לספר בציון שם ה', ותהילתו בירושלם", והילול זה איני יודע מהו, כשהוא אומר (דה"א ...

144

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן יב

 ט"ו שנים ראו אבות העולם זה את זה, וט"ו שנים למדו התורה - בכל יום ולילה ט"ו שעות, ובן ט"ו לתלמוד, ובחגיגה מונה ט"ו שמשתמש רקיע ערבות - "סולו לרוכב בערבות ביה שמו" (תהילים ס"ח ה') ; לכך יסד דוד ט"ו שיר ...

145

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן יג

 דוד אמר: "כי ממך הכל, ומידך נתנו לך" (דה"א כ"ט י"ד) , ואעפ"כ אמר הקב"ה: כל הנותן פרוטה לעני מתברך בו' ברכות, ומקדמתו והולכת לפניו לעולם הבא, דכתיב (ישעיה נ"ח ח') : "והלך לפניך צדקך", ומי שטרח בערב שבת...

146

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן יד

 "עין לא ראתה אלהים זולתך" (ישעיה ס"ד ג') , זו עדן. כשתחשוב חשבון אלפא ביתא עד עי"ן, יעלה [בגימטריא] עין עדן, אחד חסר; לומר לך, אעפ"כ שיתנו הרבה לצדיקים - יתאוו ליותר, זהו: "ועינו לא תשבע עושר" (קהלת ד...

147

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן טו

 וכל המהנה לתלמידי חכמים כאילו מקריב תמיד, "עובר עלינו תמיד" (מל"ב ד' ט') , בגימטריא הלוחות. וזוכה למרום, כדאמר ר' יוחנן: הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדר, שנאמר: "אדיר במרום ה'" (תהלים צ"ג ד') ; פירוש...

148

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן טז

 "למצוא טוב" (משלי י"ט ח') , בגימטריא לעולם הבא.

149

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן יז

 "כי בצלם אלהים" (בראשית ט' ו') , בגימטריא אברהם, "עשה את האדם" (שם) - בזכות אברהם עשה העולם; ודומה, כאילו אברהם עשה האדם - "ואת הנפש אשר עשו בחרן" (שם י"ב ה') .

150

ספר גימטריאות עניינים שונים סימן יח

 קמ"ז מזמורים בספר תהילים, נגד שנותיו של יעקב; מה טעם? - א"ר אבא ב"ר כהנא: "ואתה קדוש יושב תהילות ישראל" (תהילים כ"ב ד') . כמניין קדוש עמד בית ראשון. קכ"ג פעמים עונין אחר הקורא את ההלל "הללויה", כנגד ש...

1234567891011121314151617181920