ספרי מחשבה ומוסר

ספרי מחשבה ומוסר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7014 מקורות עבור ספרי מחשבה ומוסר. להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

ספר האמונות והדעות מאמר ב

 המאמר השני - בשמחדש הדברים אחד אמר יהודה בן שאול, אמר המחבר: אקדים במאמר הזה לאמר כי התחלות המדעים גדולות, ותכליותיהם דקות ושהם מגיעות אל הידוע האחרון, ולא יהיה אחריו ידוע אחר. ושהאדם עולה בידיעותיו מ...

122

ספר האמונות והדעות מאמר ג

 המאמר השלישי - בצווי ובאזהרה אמר יהודה בן שאול. אמר המחבר: אשר ראוי לקדם אותו התחלה למאמר הזה, כי הבורא יתברך כיון שהתברר שהוא קדמון לא היה עמו דבר, היתה בריאתו לדברים טובה וחסד ממנו. וכאשר זכרנו בסוף...

123

ספר האמונות והדעות מאמר ד

 המאמר הרביעי - בעבודה והמרי, והצדק וההכרח: אמר יהודה בן שאול, אמר המחבר: אני פותח למאמר הזה הקדמה שאומר, שאף על פי שראינו הברואים רבים, אין ראוי שנהיה נבוכים במכוון מהם; רצוני לומר: מי הוא. כי הנה שער...

124

ספר האמונות והדעות מאמר ה

 המאמר החמישי - בזכיות ובחובות: אמר יהודה בן שאול. אמר המחבר, הודיענו אלהינו יתברך, כי עבודות האדם אותו כשהם רבים נקראו זכיות, ושהמרותיו כשירבו נקראו חובות, וכי הכל שמור אצלו על כל עבדיו, כמ"ש (ירמיה ל...

125

ספר האמונות והדעות מאמר ו

 המאמר הששי - בעצם הנפש ובמות וכמה שסמוך לו: אמר יהודה בן שאול. אמר המחבר, הודיענו אלהינו יתברך ויתעלה, כי התחלת נפש האדם בלבו, עם שלמות צורת גופו, כאמרו (זכריה י"ב א') משא דבר י"י על ישראל נאם י"י נוט...

126

ספר האמונות והדעות מאמר ז

 המאמר השביעי - בתחיית המתים והוא הנכבד שבמועדי בני ישראל אשר יעדם הבורא בם בעת הישועה: אמר יהודה בן שאול, אמר המחבר. יתברך ויתעלה האל אלהי ישראל. המאמת דבריו, הצדיק במועדו. ואחרי כן אומר שמצאתי המון ב...

127

ספר האמונות והדעות מאמר ח

 המאמר השמיני - בגאלה האחרונה: אמר יהודה בן שאול, אמר המחבר. הודיענו אלהינו על פי נביאיו שיגאלנו קהל בני ישראל מן העוני אשר אנחנו בו, ויקבץ נפוצותינו ממזרח וממערב מצפון וים, ויביאנו אל עיר קדשנו וישכינ...

128

ספר האמונות והדעות מאמר ט

 המאמר התשיעי - בגמול ועונש: אמר יהודה בן שאול. אמר המחבר, הודיענו אלהינו יתברך ויתעלה כי כבר קבע זמן לגמול הצדיקים, ובו יבדיל ביניהם ובין הכופרים, כמו שאמר (מלאכי ג' י"ז י"ח) והיו לי אמר יי' צבאות ליו...

129

ספר האמונות והדעות מאמר י

 המאמר העשירי - במה הטוב לאדם לעשותו בעולם הזה: אמר יהודה בן שאול. אמר המחבר, הקדמת המאמר הזה אשר דברו בו אנשים רבים, ומעט מי שהגיע בו אל העצה המשובחת, אומר בפתח דברי כי בורא הכל ית', מפני שהיה אחד בעצ...

130

ספר גימטריאות אסתר

 [ א ] "אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה" (אסתר ב' כ') . והיה אומר רי"ח ז"ל, מה זה שהמן נתעלה ומרדכי ירד, ואעפ"כ "מרדכי יושב בשער המלך" (שם י"ט) ? - אלא לפי פשוטו, מרדכי חשב, אם היא תאמר את עמה, לא נוכל לה...

1234567891011121314151617181920