ספרי מחשבה ומוסר

ספרי מחשבה ומוסר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4522 מקורות עבור ספרי מחשבה ומוסר. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 321,232 מקורות


1

איגרת השמד

 אמר משה בן הרב הדיין מימון הספרדי זכר צדיק לברכה: שאול שאל איש מאנשי דורנו לאיש מאנשי החכמה לפי דבריו ממי שלא קרה עליהם ממה שקרה על רוב קהלות ישראל מזה השמד - המקום יבטלהו! - על ענין השמד הזה אשר יכרי...

2

איגרת תחית המתים

 הרימותי לאל עליון ימיני, אשר קנה שחקים ואדמות, הכי יש בין קדושים לאנשים, מעון צדק ועולם לנשמות, ויאבדו הפגרים בעפרים, ולעד ישכנו מדבר ישימות, והרוחות בהיכלי ההנחות, עליהן תעבור רוח נעימות, בני איש אם ...

3

איגרת תימן

 מני אנא משה ברבי מימון הדיין, ברבי יוסף החכם, ברבי יצחק הרב, ברבי עובדיה הדיין זכרונם לברכה: חזקו ידים רפות וברכים כושלות אמצו! לכבוד גדול וקדוש מר ורב יעקב החכם הנחמד היקר הנכבד בן כבוד מר ורב נתנאל ...

4

ספר היראה

 טוב לגבר כי ישא עול בנעוריו (איכה ג) , כי טוב לאדם לשאת ולסבול עולו של הקב"ה ולתת מוסרות ומוטות על צוארו להכנס לעבודת בורא העולם, ויזכור את בוראו בימי (כחו) [בחורותיו] (כצ"ל, ומלשון הכתוב [קהלת יב]: "...

5

מגן אבות לרשב"ץ על אבות הקדמה

 בשם ה' אל עולם, ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם [חלק י"י אל עמו הוא החלק הרביעי]. אמר [ר'] שמעון בה"ר צמח זלה"ה בפתיחת ספרנו זה אשר קראנוהו מגן אבות כתבנו כי עיקר כוונתנו היה לפרש מסכת אבות, ותחילת ...

6

מגן אבות לרשב"ץ על אבות פרק א

 משנה א משה קבל תורה מסיני לפי שהתנא רוצה לסדר מאמרים מפורסמים לבעלי הקבלה שהיו אחרי הנביאים, והיו ראויים שתשרה שכינה עליהם אלא שדורם לא היה ראוי לכך, כמו שנזכר במס' סנהדרין בפ"א [יא א] ובפרק אחרון מסו...

7

מגן אבות לרשב"ץ על אבות פרק ב

 משנה א רבי אומר הפירוש: כבר כתבתי בסוף פרק ראשון [משנה טז] למה הפסיק התנא בסדר הנשיאים, כי עשה כן לחתום הפרק בשלום ובפרק זה, התחיל דברי רבי שהוא ר' יהודה הנשיא, כמו שאמרו בגיטין רבי יהודה הנשיא מנו, ר...

8

מגן אבות לרשב"ץ על אבות פרק ג

 משנה א עקביא בן מהללאל אומר הפירוש: עד כאן היה סדר אל המשנה, מכאן ואילך אין שם סדר, לא לפי זכירת החכמים בדורותיהם ובמעלתם, ולא לפי סדר הדברים. ואין זה קשה כלל, שהרי אמרו, אין סדר למשנה. ואעפ"י שבפרק ה...

9

מגן אבות לרשב"ץ על אבות פרק ד

 משנה א בן זומא אומר הפירוש: מה שנקרא על שם אביו הוא מפני שלא נסמך להקרא רבי, כמו שאמרו בראשון מתעניות [ג א], על בן בתירה מפני שלא נסמך קראו על שם אביו. ושלשה תלמידים היו שלא האריכו ימים ולא נסמכו ולא ...

10

מגן אבות לרשב"ץ על אבות פרק ה

 משנה א בעשרה מאמרות נברא העולם הפירוש: דרך התנא הוא לשנות דרך גררא כל מה שדומה לאותה משנה שהיא מעין המסכתא, כמו ששנה במסכת כלים [פרק יז], כל השיעורין ברמון ובגרוגרות. וכן בפרק בא סימן [נדה מח ב] , כל ...

1234567891011121314151617181920