ספרי כללים וסדר הדורות

ספרי כללים וסדר הדורות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13672 מקורות עבור ספרי כללים וסדר הדורות.
להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן סג

 איסור בל תוסיף . כתב המרדכי שלהי סוכה [רמז תשע"ב] דיש איסור מדרבנן אפילו שלא בזמנו, ועיין ריא"ז בסוכה עו .

82

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן סד

 אבוקה כנגדו דאסרינן בנחלים של ערלה וכיוצא . הוי פלוגתא דלדעת ר"י [פסחים עה ע"א תוס' ד"ה וגרפו] ס"ל דלא אסיר אלא מדרבנן. והתוס' בפסחים דף ע"ה [ע"א] ד"ה וגרפו, כתוב דאסיר מדאורייתא. ועיין בספר מקראי קדש...

83

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן סה

 ארור . כתב בספר משפט צדק [חלק ב'] סימן ט"ל [דף פ ע"ג] בשם מוהר"ש ז"ל, דלשון ארור בחרם אפילו שלא אמר ארור הוא מדאורייתא, ובנדוי אם אמר לשון ארור הוא מדאורייתא, ואם לא אמר ארור הוי מדרבנן. והרב משפט צדק...

84

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן סו

 אנוס בין הגויים . כתב הרדב"ז בתשובה [חלק ד' סימן אלף רט"ז] [קמ"ה] וז"ל, מי שהוא בין הנוכרים ואינו מוצא לאכול אלא דברים האסורים באכילה מדרבנן, על האכילה הראשונה לקיום גופו נותן כל ממונו, ולאחר מכאן אנו...

85

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן סז

 איסור הסתכלות במראה . דתניא בתוספתא [פרק ג' דעבודה זרה הלכה א'] דאסור עז , משום לא ילבש גבר שמלת אשה, דמתרגמינן [אונקלוס דברים כב, ה] לא יתקן גבר בתקוני אתתא. כתב הרב בעל [שיירי] כנסת הגדולה הלכות עבו...

86

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן סח

 איסור קריבה דערוה . ( לב ) כתב הרדב"ז בחלק (א') [ד'] סימן (ד') [אלף עו [ב]] ז"ל ואיסור קריבה ודאי מדרבנן הוא, דאי מן התורה אפילו בשאר עריות נמי, ואי אין אתה אומר כן לא שבקת חיי לכל בריה שאסרו ליגע בבת...

87

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן סט

 אשתו נשואה שמטמא לה . כתב הרמב"ם בפרק ב' מהלכות אבל [הלכה ז'] דאינו מטמא לה אלא מדברי סופרים, ומה שדרשו אין שארו אלא אשתו, אסמכתא בעלמא היא. והרדב"ז בתשובה חלק (ב') [ה'] סימן (ס"ג) [אלף תקמ"ו [קע"ב]] ...

88

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן ע

 אין נשבעין על הקרקעות . כתב המרדכי סוף פרק חזקת הבתים [בבא בתרא סוף רמז תקנ"ו] דאע"ג דאין נשבעין על הקרקעות, הני מילי שבועה דאורייתא אבל מדרבנן נשבעין, יע"ש ד ] .

89

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן עא

 אסמכתא . דקי"ל דלא קניא. כתב ספר בית חדש בחושן משפט סימן ר"ז [ד"ה אמנם, עמ' סג] דאינו אלא מדרבנן, אבל מדאורייתא אסמכתא קנייא כי היכי דערב משתעבד דאורייתא בלשון אסמכתא כמ"ש הטור [חושן משפט] ריש סימן קכ...

90

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן עב

 איסור פנוי מתים . כתב מרן הבית יוסף ביורה דעה סימן שס"ד [ד"ה המוצא קבר, עמ' רמז] ז"ל, פנוי שאני שאינו אלא מדרבנן מפני כבוד המת.

1234567891011121314151617181920