ספרי כללים וסדר הדורות

ספרי כללים וסדר הדורות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13672 מקורות עבור ספרי כללים וסדר הדורות.
להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן נג

 אמו של אדם אסירא ליה מן התורה . אבל אם אמו אינה אסורה לו אלא מדרבנן, וזו אין לה הפסק אפילו אם אם אם אמו עד מעלה אסורה, ואם אבי אמו אסורה מדרבנן היא בלבד, ואם אביו אסורה מדרבנן, וזו אין לה הפסק אפילו א...

72

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן נד

 אשת אבי אביו אסורה מדרבנן . וזו אין לה הפסק שאשת יעקב אבינו אסורה על אחד ממנו, ואשת אבי אמו איסורה מדרבנן היא לבדה, ואשת אחי אביו מן האב איסורה מן התורה, אבל אשת אחי אביו מן האם אינה אסרוה אלא מדרבנן,...

73

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן נה

 אשת בן בנו אסור מדרבנן . ואין לה הפסק עד שתהיה אשת אחד ממנו אסורה על יעקב אבינו.

74

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן נו

 אשת בן בתו איסורא מדרבנן . ומפרשינן בגמ' [יבמות כא ע"ב] שגזרו כלת בתו משום כלת בנו. וכתב ריא"ז ז"ל [הובא בשלטי גבורים יבמות ד ע"ב מדפי הרי"ף אות א'] דהיינו למי שהיתה לו כלת הבן וכלת הבת, אבל מי שהיתה ...

75

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן נז

 אם אם אם אשתו, ואם אם אבי אשתו, ואם אבי אבי אשתו, ואם (אם) אבי אם אשתו . אסורא מדרבנן ואין להם הפסק, ולהרמב"ם [פרק א' מאישות הלכה ו', אות י"ז - כ'] יש להם הפסק, כמפורש פסק זה בטור אבן העזר סימן ט"ו.

76

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן נח

 אסמכתא דרבנן . מצאתי להרמב"ן שכתב בפרשת ראה [דברים יד, כב] וז"ל, ויש ברייתות שנויות בתורת כהנים [בחוקותי יב, ט] וספרי [ראה ק"ה] לאסמכתות והן מטעות. וכ"כ התוס' פרק ט' דבכורות דף ד"ן [ע"א] ד"ה (שאני) [ו...

77

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן נט

 אסמכתא . כתב הרמב"ם דלפעמים קאמר תלמודא קרא אסמכתא בעלמא ואין הכוונה דהוי דרבנן אלא דאורייתא הוי, אלא כלפי מאי דס"ד דדרשא דקרא אתא להך דינא קאמר דעיקר קרא לא אתא להכי אלא למילתא אחריתי אלא דאסמכוה אהך...

78

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן ס

 איכא דאמרי . כתבו תלמידי רבינו יונה בברכות דף (י"ח) [ט"ז] [ע"ב מדפי הרי"ף] ד"ה היכי דמי צואה כחרס וכו'. דהרמב"ם פסק כלשון ראשון לחומרא וכו', וכן נראה למורי הרב יותר נכון, משום דאע"ג דבעלמא אנו הולכין ...

79

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן סא

 איכא דאמרי . יש בזה ז' סברות: הא' דדעת רש"י [חולין נ ע"א ד"ה כי פליגי עב ] בכל איכא דאמרי בשל תורה אחר המחמיר בשל סופרים אחר אחרון. הב' דעת הרא"ש ז"ל [עבודה זרה פרק א' סימן ג'] בשם רש"י דבכל איכא דאמר...

80

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן סב

 אין מערבין שמחה בשמחה . מדברי התוס' פרק קמא דמועד קטן דף ח' [ע"ב] ד"ה מפני ביטול פריה ורביה וכו', לשינוייא בתרא משמע דלרב אשי נמי אית ליה הא דאין מערבין שמחה בשמחה, אלא דיליף לה מקרא [דברים טז, יד] דב...

1234567891011121314151617181920