ספרי כללים וסדר הדורות

ספרי כללים וסדר הדורות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13672 מקורות עבור ספרי כללים וסדר הדורות.
להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן מג

 אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט . כתב הרב המגיד ריש פרק ט' הלכות מכירה [הלכה ב'] דלדעת הרמב"ם אמירתו לבד הוא מדבריהם, שאין זה נדר גמור להיות מן התורה, אך כשקיבל הכסף המוכר להקדש הוי מן התורה דדבר תורה מעו...

62

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן מד

 אפרוח שלא נפתחו עיניו . אסיקנא בפרק אלו טריפות [חולין] דף ס"ד [ע"ב] דאינן אסורין אלא מדרבנן, וקרא [ויקרא יא, מא] דכל השרץ השורץ על הארץ אסמכתא בעלמא סח .

63

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן מה

 אל ישנה אדם מפני המחלוקת . דקי"ל אפילו לקולא, נראה מדברי התוס' בפסחים דף נ"ב [ע"א ד"ה ממקום שכלו] דהיינו דוקא במילתא דלית בה איסור דאורייתא, שכתבו ז"ל ומיהו אי מדאורייתא חייב לבער משום מחלוקת לא (יבער...

64

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן מו

 אינו רואה סימן ברכה . משמע מדברי הריב"ש סימן מ"ד, שאין עיקרו איסור גמור לא מדאורייתא ולא מדרבנן, אלא שחז"ל אמרו אינו רואה סימן ברכה, לטותא בעלמא. והרב בעל פרי חדש בהלכות מנהגי האיסור [אורח חיים סימן ת...

65

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן מז

 ארוסה דבר תורה אוכלת בתרומה . דקנין כספו הוא, אלא דמדרבנן אסורה שמא תשקה את אביה כדאיתא בכמה דוכתא בש"ס [כתובות נז ע"ב].

66

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן מח

 אילן הנטוע בתוך הבית . כתב הרמב"ם פרק א' ממעשרות [הלכה י'] דפטור מן המעשרות דבר תורה, ויראה לי שחייב במעשרות מדבריהם. והראב"ד [השגותיו שם] פליג עליה דאפילו מדבריהם נמי פטור.

67

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן מט

 אכילה גסה בדבר של איסור . נראה מדברי התוס' פרק קמא דעבודה זרה דף י"ב [ע"ב] ד"ה אלא וכו', שם בסוף דבריהם כתבו, ואפילו אם תמצי לומר דשתיה גסה מותרת באיסור הנאה וכו', נראה דמלבד דהאוכל דבר איסור אכילה גס...

68

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן נ

 אזהרת טומאת אחרים . כתב הרמב"ם פרק י' מהלכות טומאת צרעת [הלכה ח'] ולא המצורעין בלבד אמרו אלא כל המטמאים את האדם חייבים להודיע לכל שהם טמאים, כדי שיפרשו מהם שנאמר [ויקרא יג, מה] וטמא טמא יקרא, הטמא מוד...

69

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן נא

 ארבע אבות נזיקין . כתבו התוס' פרק קמא דבבא קמא [ו ע"ב ד"ה שור רעהו] דכל ארבע אבות נזיקין ליתנהו בהקדש מדאורייתא. וההיא דפרק השואל [בבא מציעא צט ע"ב תוס' ד"ה פרט למזיק] דדרשינן כי יאכל פרט למזיק דפטור ...

70

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן נב

 אחות גרושה ואחות חלוצה . מפורש ביבמות [מ ע"ב] ובקידושין דף (מ"ט) [מ"ה] [ע"א] אמר ריש לקיש כאן שנה רבי אחות גרושה דאורייתא אחות חלוצה דרבנן, ומש"ה המגרש את אשתו ונשא אחיו את אחותה ומת הרי זה פטורה דהו"...

1234567891011121314151617181920