ספרי כללים וסדר הדורות

ספרי כללים וסדר הדורות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13672 מקורות עבור ספרי כללים וסדר הדורות.
להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן לג

 אצבע יתירה שיש בה עצם ואין בה צפורן . אם נספרת על גבי היד עולה למנין רוב האברים וטומאתה מדאורייתא, ואם אינה נספרת על גבי היד מטמא במגע ובמשא ואינה נטמאת באהל סב . ומפורש בסוף פרק מומין אלו [בכורות מה ...

52

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן לד

 אהל רעוע . כתב הרמב"ם פרק י"ג דהלכות טומאת מת [הלכה ב'] דאינו מביא את הטומאה ואינו חוצץ בפני הטומאה מן התורה, אבל מדברי סופרים מביא את הטומאה, ולחומרא אינו חוצץ, והכי איתמר בהדיא בפרק תנוקת (ה)תנוקת [...

53

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן לה

 אנינות דיום מיתה והוא גם כן יום קבורה . הוי דאורייתא. ואנינות לילה שלאחריו הוי מדבריהם, כמבואר בגמ' [זבחים צט ע"ב], ופסקו הרמב"ם פרק ב' מהלכות ביאת המקדש [הלכה ט'], ועיין פרק ו' דהלכות קרבן פסח דין ט'...

54

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן לו

 אנינות דאורייתא דאסור לעבוד ולאכול הקדשים . כתב הרב בעל משנה למלך בהלכות אבל [פרק ג' סוף הלכה י'] דאין חילוק בין מת בשבת או ביו"ט למת בחול אלא לענין אנינות של דבריהם, דהיינו דמותר בבשר ויין, וחייב בכל...

55

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן לז

 אבילות . לדעת הרמב"ם פרק א' מהלכות אבל [הלכה א'] יום ראשון הוי מדאורייתא, ושאר ימים דרבנן. ג ] וכן דעת הרי"ף [ברכות י ע"א], והרמב"ן [תורת האדם ענין האבלות אות פ'], ור"ת ור"י [הובאו דבריהם בטור יו"ד סי...

56

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן לח

 אנינות דנשיא . דכתב הרמב"ם בפרק ג' מהלכות אבל [הלכה י'] דהכל אוננין עליו, כתב הרב בעל משנה למלך [שם] דמעולם לא גזרו במיתת הנשיא אלא אנינות של דבריהם, דהיינו דכל זמן שלא נקבר המת שיהא אסור בבשר ויין וש...

57

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן טל

 אחותו ארוסה שנתקדשה בקידושין דרבנן . ( כח ) נסתפק הרב מוהר"י רוזאניש ז"ל [משנה למלך פרק ב' מאבל הלכה ז'] דכיון דקי"ל [שם הלכה י'] דאינו מטמא לאחותו ארוסה, מי אמרינן דאתו קידושין דרבנן ודחו עשה דלה יטמ...

58

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן מ

 אבר המדולדל בבהמה . דעת רש"י [חולין עד ע"א ד"ה אלא] והתוס' ז"ל בחולין (דף ע"ג) [שם ד"ה אין], דאינו אסור משום אבר מן החי אלא מדרבנן. אבל דעת הרמב"ם פרק ה' מהלכות מאכלות אסורות דין ו' הוא דאיסור אבר היו...

59

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן מא

 אשמות שבתורה באים בכסף שקלים מדאורייתא . כמו שכתב הרמב"ם בפרק ד' דהלכות פסולי המוקדשין [הלכה כ"ב]. ומצאתי בתוס' פרק ב' דכריתות דף י' [ע"ב] ד"ה מכלל, דחטאת אין לה שיעור רק מדרבנן, ולכך מצוה מן המובחר ל...

60

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן מב

 אפקיענהו רבנן לקידושין מיניה . כתב בתשובת הרשב"א [חלק א'] סימן אלף קפ"ה דלא אמרינן הכי אלא דוקא במה שאמרו חכמי הש"ס. ועיין מהרשד"ם חלק אבן העזר סימן ס"ג, ומהריק"ו שורש ס"ג סימן ג'. ובתשובת הריב"ש סימן...

1234567891011121314151617181920