ספרי כללים וסדר הדורות

ספרי כללים וסדר הדורות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13672 מקורות עבור ספרי כללים וסדר הדורות.
להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן כג

 איסור שנתבשל עם היתר . אפילו מכירו והוא שלם וזרקו צריך ששים כנגד כל האיסור מפני שאין אנו יודעין כמה יצא ממנו. מצאתי בספר בדק הבית [יו"ד סימן צ"ח אות ד'] כתב בשם הרשב"א [תורת הבית בית רביעי שער ראשון, ...

42

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן כד

 איסורין דרבנן . דאמר רבי יוחנן בפרק הערל [יבמות פב ע"א] דבטלי ברוב. כתב הרשב"א בתורת הבית בית רביעי [שער ראשון יז ע"ג] דהיינו באיסורין דרבנן דלית להו עיקר מן התורה, כמו שאובה וכמו חלת חוצה לארץ וכו', ...

43

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן כה

 איסור דדבריהם . ( כג ) כתב הרמב"ם פרק ח' מהלכות מאכלות אסורות דין ח"י, זה הכלל כל שאיסורו מן התורה אסור לעשות בו סחורה, וכל שאיסורו מדבריהם מותר לעשות בו סחורה, בין בספקו בין בודאו, ע"כ. והכוונה דלעני...

44

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן כו

 איסור דדבריהם לחולה שאין בו סכנה . כתב מרן טור יורה דעה סימן קכ"ג ד"ה כתב הרשב"א בתשובה ( כד ) , אם מותר לעשות מרחץ מסתם יינם, שכתב ולא מצאתי היתר לאכילה ושתיה אפילו באיסורין דרבנן בחולה שאין בו סכנה ...

45

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן כז

 איסורי הנאה לענין קידושין . דקי"ל דאפילו איסורי הנאה דרבנן דאינה מקודשת, בריש פסחים [ז ע"א] א"ר גידל המקדש (בחמץ) [בחיטי] קורדנייתא, היינו חמץ נוקשה בשעת ו' אין חוששין לקידושין, ונחלקו בזה רש"י ותוס',...

46

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן כח

 איסור שנתערב בדבר המותר מין בשאינו מינו בנותן טעם . אמרינן בפרק בתרא דעבודה זרה [סז ע"א] א"ר אבהו אמר רבי [יוחנן] כל שטעמו [וממשו] אסור ולוקין עליו, טעמו ולא ממשו אסור ואין לוקין עליו, וכתבו התוס' שם ...

47

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן כט

 איסור דרבנן . כתב הרב המגיד פרק א' מהלכות אישות דין ד', דאם לא היתה הפנויה שאינה נפקרת באיסור מן התורה לא היו סומכים על חזקה זו, דאיסורא דרבנן כולהו אינשי לא זהירי ביה. ועין מה שכתב בהלכות מלוה [ולוה]...

48

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן ל

 אוכל האסור . כתב הרמב"ם פרק י"ד דהלכות מאכלות אסורות דין י"א, דאחר שהסריח והבאיש ובטל מאוכל אדם לא אסיר אלא מדרבנן ( כו ) . ומצאתי בתשובת צמח צדק סימן מ"ז שכתב דאע"ג דדבר שהוא פגום אסור לכתחילה מדרבנן...

49

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן לא

 אוכל שנטמא . דבר תורה אינו מטמא אוכל אחר, אבל מדברי סופרים גזרו על האוכל טמא שאם נוגע באוכל אחר או במשקה שיטמאהו, כמפורש בפסחים דף י"ד [ע"א] ס .

50

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן לב

 אב הטומאה . ( כז ) , סא כתב הרמב"ם פרק (ו') [ט"ו] ד [שאר] אבות הטומאה [הלכה א'] דהא דקי"ל דספק טומאה מדברי סופרים דספקו טהור, היינו בולד הטומאה שהם מדברי סופרים, אבל אב הטומאה שהוא מדברי סופרים ספקו ט...

1234567891011121314151617181920