ספרי כללים וסדר הדורות

ספרי כללים וסדר הדורות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13672 מקורות עבור ספרי כללים וסדר הדורות.
להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן יג

 אין אונאה בקרקעות . ( יג ) מצאתי להרמב"ן ז"ל בפירוש התורה בפרשת בהר סיני [ויקרא כה, יד] שכתב, שהמאנה את חברו עובר בלאו בין במטלטלין בין בקרקעות שבהם דיבר הכתוב [ויקרא שם] אל תונו איש את אחיו וכו' במספ...

32

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן יד

 אין הטבל מתחייב במעשר עד שיראה פני הבית . כתב רש"י ז"ל בריש פרק כיצד מברכין [ברכות לה ע"ב ד"ה אין הטבל], דאכילת קבע אסור לאכול מיהא מדרבנן. ומאכל בהמה עראי הוא, וכמ"ש בפרק אין עומדין [ברכות לא ע"א ד"ה...

33

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן טו

 אין עד נעשה דיין . מוכח מסוגיא דפרק האשה שנתארמלה [כתובות] דף כ"א [ע"ב] דהיינו דוקא במילתא דהוי דאורייתא, אבל במילתא דהוי מדרבנן אפילו עד המעיד נעשה דיין, וכמו שכתבו שם התוס' ז"ל [ד"ה הנח לעדות] בהדיא...

34

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן טז

 אין מבטלין איסור לכתחילה . בריש ביצה דף ד' [ע"ב] פריך והא מבטל איסור לכתחילה, ותנן אין מבטלין איסור לכתחילה, ומשני הני מילי בדאורייתא אבל בדרבנן מבטלין, דאע"ג דמן התורה חד בתרי בטיל, דהיינו היכא דאערב...

35

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן יז

 אין אדם משים עצמו רשע . היא סברת רבא פרק קמא דסנהדרין [ט ע"ב] גבי פלוני רבעו לאונסו. ופסקו הרמב"ם [פרק י"ב מעדות הלכה ב'], והטור [חושן משפט] סימן ל"ד כרבא דאין אדם נפסל בעבירה על פי עצמו, שאם בא לבית ...

36

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן יח

 אין חכמה ואין תבונה נגד ה' כל מקום שיש חילול ה' אין חולקין כבוד לרב . מוקמינן לה בפרק מי שמתו [ברכות יט ע"ב] אדאורייתא, בכלאים דאורייתא שפשטן אפילו בשוק, והא דאמרינן [ברכות שם] גדול כבוד הבריות שדוחה ...

37

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן יט

 אורייתא . בעירובין דף ס"ז [ע"ב] אמרינן בדאורייתא מותבינן תיובתא והדר עבדינן עובדא, ובדרבנן עבדינן עובדא והדר מותבינן תיובתא נ . ועיין באש דת פרשת שופטים. וכתב בספר בנימין זאב סימן ע"א, דהא דהדר מותבינ...

38

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן כ

 איסור דדבריהם . נחלקו הפוסקים י"א [רמב"ם פרק ט"ו ממאכלות אסורות הלכה כ"ו כ"ז] דכל איסורין דרבנן דאין להם עיקר מן התורה נא כגון גבינה של גוים ובישולי גוים מותר לבטלם לכתחילה ולערבו בהתר כדי לבטלו. וי"א...

39

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן כא

 איסור של דבריהם . איפלגו רבוותא דלהרמב"ם ז"ל [פרק ט"ו ממאכלות אסורות הלכה י"ח] מתבטל בנ"ט כמו כחל, והטור [יו"ד סימן צ"ח סעיף ח'] והרשב"א [תורת הבית הארוך בית רביעי שער ראשון, טז ע"א] ס"ל דבין של תורה ...

40

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן כב

 איסור המתבטל בשישים . הטעם הוא שאינן נותנין טעם יותר משישים ולפיכך אם נרגש טעם האיסור בשישים אז אפילו באלף לא בטיל, כמ"ש הפוסקים ז"ל [יו"ד סימן צ"ח סעיף ח' ברמ"א], וכתב האיסור והיתר הארוך כלל כ"ה [דין...

1234567891011121314151617181920