ספרי כללים וסדר הדורות

ספרי כללים וסדר הדורות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13672 מקורות עבור ספרי כללים וסדר הדורות.
להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן ג

 אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד . כתבו התוס' ריש פרק ב' דזבחים דף י"ו [ע"א ד"ה מיושב], כל הזבחים שקיבל דמן זר פסול, ואמר רב משרשיא דאתיא ק"ו מיושב, מה יושב שאוכל אם עבד חילל, זר שאינו אוכל אינו...

22

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן ד

 אין שבות במקדש . טו הנה לפי שיש קצת כללים בזה אפרש אותם הנה לפני תלמידי דבי רב למען ירוצו בם בכל מקום לדעת לשאול ולהשיב. הנה זה יצא ראשונה כתב מרן בכסף משנה ז"ל בהלכות בית הבחירה פרק ח' [הלכה י"ב] על ...

23

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן ה

 אין שליחות לגוי . א ] מדברי רש"י במציעא דף ע"א [ע"ב ד"ה בשלמא סיפא], נראה דהיינו דוקא מן התורה, אבל מדרבנן אית להו שליחות לחומרא יח , ולר"ת ז"ל [בבא מציעא שם תוס' ד"ה כגון] אין שליחות לגוי כלל אפילו מ...

24

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן ו

 אין שליח לדבר עבירה . ( ט ) נסתפק מהרימ"ט ז"ל בחלק א' סימן קי"ו [ד"ה ועוד מה שכתב], אי אמרינן באיסורא דרבנן אין שליח לדבר עבירה, כיון דמן התורה חשיב שליח, או דילמא אפילו במילי דרבנן דבר עבירה מיקרייא ...

25

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן ז

 אין תורמין שלא מן המוקף . כתב בתשובת הרשב"א [חלק א'] סימן קכ"ז, דהא דבעינן מן המוקף הוי מדאורייתא, וכן מצאתי לרבותינו בעלי התוס' בגיטין דף ל' [ע"ב] ד"ה [וכי נחשדו חברים] לתרום, כתבו בהדיא דהוי דאוריית...

26

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן ח

 אין תורמין ממין על שאינו מינו . בפרק מעשר בהמה [בכורות] דף נ"ג [ע"ב] נראה בהדיא דהוי דאורייתא ויליף לה מקרא [במדבר יח, יב] דכל חלב יצהר, כל חלב תירוש ודגן, תן חלב לזה וחלב לזה, ותרוש על דגן, ודגן דהיי...

27

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן ט

 אין פודין את הקדשים להאכיל את הכלבים . כתבו התוס' פרק ב' דפסחים דף כ"ט [ע"א] ד"ה אין, בשם ר"י ז"ל דאין פודין מדרבנן קאמר, דהא בבכורות משמע דבקדם מומן להקדישן הואיל ומעולם לא קדשו קדושת הגוף כולי עלמא ...

28

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן י

 אין מוכרין מעשר שני בירושלים . כתבו התוס' ז"ל בפסחים דף (ע') [ע"ה] [ע"ב] ד"ה לפי, דגזרה דרבנן היא, מכירה אטו פדיה דאסירא מדאורייתא, ע"ש.

29

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן יא

 אין מטבילין גר בלילה . כתבו התוס' בפרק הערל [יבמות] דף מ"ה [ע"ב] ד"ה מי לא טבלה, לחד תירוץ דהא דאין מטבילין בלילה היינו לכתחילה מדרבנן ( יב ) .

30

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן יב

 אין ספק מוציא מידי ודאי . כתבו התוס' פרק קמא דפסחים דף ט' [ע"א] ד"ה כדי שתהא, בשם ר"י דבדרבנן ספק מוציא מידי ודאי דרבנן, ומאי דאמרינן התם דאי חזי דשקיל דבעי בדיקה היינו דוקא כשלא ביטל דהוי ודאי דאוריי...

1234567891011121314151617181920