ספרי כללים וסדר הדורות

ספרי כללים וסדר הדורות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13672 מקורות עבור ספרי כללים וסדר הדורות.
להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ד סימן קעד

 דם דגים ודם אדם שפירש . לאפוקי דם השיניים דבולעו, איסורן מדרבנן מפני מראית העין, אלא שמדברי הרשב"א בתורת הבית (דף פה ע"ד) [בית שלישי שער חמישי, פט ע"א], משמע דדם אדם נמי על ידי היכר שרי, דומיא דדם דגי...

192

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ד סימן קעה

 דם האברים . כתב הרא"ש בפרק כל הבשר [חולין פרק ח' סימן ל"ז] גבי דגים ועופות שמלחן זה עם זה, שדעת רשב"ם ז"ל דדם האברים מדרבנן, יע"ש קמו .

193

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ד סימן קעו

 דם חוטין וקרומות . כתב הרמב"ם ז"ל פרק ז' דהלכות מאכלות אסורות דין י"ו דאיסורו מדברי סופרים קמז .

194

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ד סימן קעז

 דם דקדשים . כתבו התוס' חולין דף קי"ז [ע"א] ד"ה הוא ה[ו]א לפני וכו', דאין מעילה בדם קדשים, והא דתנן דם בתחלה אין מועלין, יצא לנחל קדרון מועלין בו, מעילה דהתם מדרבנן היא, וע"ש עוד היכא אמרו מעילה דרבנן,...

195

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ד סימן קעח

 דינא דבר מצרא . כתב הרמב"ם [פרק י"ב משכנים הלכה ה'] דמדרבנן הוא וקרא [דברים ו, יח] דועשית הישר והטוב אסמכתא בעלמא הוא, והכוונה דמהך קרא ילפי לתקן דינא דבר מצרא דהואיל והוא רוצה למכור, טוב וישר הוא שיק...

196

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ד סימן קעט

 דינא דגרמי . אי הוי דאורייתא, או דרבנן דקנסוהו ולא ילפינן מקנסא, א"נ שאין היורשין חייבין לשלם קנס אביהם, פלוגתא דרבוותא הוא, והרמב"ן האריך בזה בסוף חידושי בתרא [קונטרס דינא דגרמי] ועלה בהסכמה דהוי דאו...

197

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ד סימן קפ

 דין שמים . דאמרינן בכמה דוכתי [בבא קמא נה ע"ב, וש"נ] חייב בדיני שמים, לענין אי תפס אי מפקינן מיניה, דאיכא דוכתי דמשמע דלא מפקינן מיניה, ואיכא דוכתיה דנראה דמפקינן מיניה קנ , העלה בספר שבות יעקב [חלק א...

198

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ד סימן קפא

 דיני ממונות . בריש סנהדרין [ב ע"ב] פליגי תרי אמוראי רבא אמר עירוב פרשיות כתיב כאן, ומדאורייתא בעינן שלשה מומחין, ומדרבנן סגי בשלשה הדיוטות משום נעילת דלת, ורב אחא בריה דרב איקא ס"ל [שם ג ע"א] אין עירו...

199

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ד סימן קפב

 דיני ממונות ודיני נפשות . דבר תורה שניהן בדרישה וחקירה, ומדרבנן אין עדי ממון צריך דרישה וחקירה כדי שלא תנעול דלת בפני לווין, כמו שכתוב פרק אחד דיני ממונות [סנהדרין ב ע"ב], ופסקו הרמב"ם ז"ל פרק ג' מהלכ...

200

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ד סימן קפג

 דיין דאסור לשמוע דברי בעל דין האחד קודם שיבוא חבירו . ( נא ) כתב הרד"ך בית (כ"ו) [כ"ב] [חדר ה' ד"ה והנה] דאיסור זה הוי דאורייתא, יע"ש. ועיין במוהר"י בן לב חלק ג' סימן (צ"ח) [צ"ז], דכתב דדוקא לכתחילה א...

1234567891011121314151617181920