ספרי כללים וסדר הדורות

ספרי כללים וסדר הדורות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13672 מקורות עבור ספרי כללים וסדר הדורות.
להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

איגרת רב שרירא גאון (תרגום עברי), סדרן של המסכתות

 סדרן של המסכתות לא. ולענין המסכתות, שראיתם שיש בהן מוקדם ומאוחר. רבי כשסדר המשניות לא סדרן למסכתות, אחת אחר חברתה, אלא אחת [אחת] שנה בפני עצמה, מי שנוח לו להקדימה מקדימה, ומי שנוח לו לאחרה מאחרה, ואינ...

12

איגרת רב שרירא גאון (תרגום עברי), חיבור התוספתא והברייתות

 חבור התוספתא והברייתות לד. ולענין התוספתא של ר' חייא. ודאי הוא סדרה, ואין הדבר מוחלט אצלנו אם בימיו של רבי סדרה או אחריו, [אבל בלי ספק אחר שסודרו הלכות משנתנו נסדרה התוספתא, ודברי התוספתא ברור שהם אחר...

13

איגרת רב שרירא גאון (תרגום עברי), כתיבת התלמוד

 כתיבת התלמוד נא. ותלמוד גם כן ששאלתם עליו, אפילו ראשוני ראשונים היה להם תלמוד, שהרי אמרנו שיש להם הלכות [משניות ותלמוד] שהיו גורסין אותן, כפי שאמרו, -מעשה ובדק בן זכאי בעוקצי תאנים-. ואף על פי שלא היו...

14

איגרת רב שרירא גאון (תרגום עברי), רבנן סבוראי

 רבנן סבוראי עט. ואחר כך אף על פי שודאי לא היתה הוראה, היו סבוראים שפירשו פירושים הקרובים להוראה, והם נקראו רבותינו הסבוראים. וכל מה שהיה תלוי ועומד פירשוהו [הסבוראים]. כמו רב רחומי ורבה ורב יוסף ורב א...

15

איגרת רב שרירא גאון (תרגום עברי), תקופת הגאונים

 תקופת הגאונים קח. והיו שנות שמד וצרות בסוף מלכות פרסיים, ולא היו יכולין לקבוע פרקי ולהושיב ישיבה, ולנהוג בתפקיד הגאונים, עד לאחר כמה שנים, שבאו רבותינו שלנו מפומבדיתא לסביבות נהרדעא למדינת פרוז שבור. ...

16

ארעא דרבנן הקדמה

 אמר אס'ף המזכי'ר והוא הצעיר, כי יפלא בעיני כל חוזה מזה בן מזה יחם לבבו לאמר על מה זה ועל מה זה האיש הלזה דל ורזה נפשו אותה ויעשה כתוב זאת זכרון בספר, מ'ה זאת עשית לנו לשנו'ת את הידוע בשגם פה לא עשית מ...

17

ארעא דרבנן תוכן העניינים מהדורה קמא

 מערכת אות א סימן א אין מעבירין על המצות סימן ב אין עושין מצוות חבילות חבילות סימן ג אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד סימן ד אין שבות במקדש סימן ה אין שליחות לגוי סימן ו אין שליח לדבר עבירה סימן ...

18

ארעא דרבנן תוכן העניינים מהדורה בתרא

 מערכת אות א סימן א אין מוציאין ממון מספק סימן ב אין מוציאין ממזר מיבמה סימן ג אין רציחה דוחה שבת סימן ד אין צריך בדיקה ליוחסין כל שאין בו צד כהונה סימן ה אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד סימן ו ...

19

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן א

 אין מעבירין על המצות . כתב רש"י ז"ל ביומא דף ל"ג [ע"א ד"ה אין], דנפקא לן במכילתא [פרשת בא פרשה ט' ד"ה ושמרתם את] מושמרתם את המצות קרי ביה את המצוות, לא תמתין לה עד שתחמיץ ותיישן, ע"כ. נראה דלא הוי אלא...

20

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן ב

 אין עושין מצוות חבילות חבילות . כתבו התוס' בסוטה דף ח' [ע"א] ד"ה והא אין עושין מצוות חבילות, תימה מאי פריך והלא הא דאין עושין מצוות חבילות חבילות אינו אלא איסור דרבנן, משום דמיחזו עליה כמשא ואינהו פלי...

1234567891011121314151617181920