ספרי כללים וסדר הדורות

ספרי כללים וסדר הדורות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13672 מקורות עבור ספרי כללים וסדר הדורות.
להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ד סימן קסד

 דמאי דרבנן . בלוקח פירות מעם הארץ דחייבין מדרבנן בתרומת מעשר, ומעשר שני, אבל בתרומה גדולה פטור. ומצאתי חדש בדברי רש"י (בברכות) [בבכורות] דף י"א [ע"ב ד"ה דמאי], עלה דמתני' דדמאי המוליך חטים וכו' אצל הג...

182

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ד סימן קסה

 דיו לבא מן הדין להיות כנדון . הוי דאורייתא, כדאמרינן בפרק יש נוחלין [בבא בתרא] דף קי"א [ע"א] והא דיו דאורייתא הוא קלח .

183

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ד סימן קסו

 דישון מזבח הפנימי ודישון המנורה . איסור הנאתם מדרבנן, כמו שמפורש בפרק ג' דמעילה במשנה [ד'] דלא נהנין ולא מועלין, ופסקו הרמב"ם פרק ב' דמעילה [הלכה ט"ו] קלט .

184

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ד סימן קסז

 דירה שאמרו המגרש את אשתו לא תדור בשכונתו . יב ] כתב הרב בעל שבות יעקב חלק א' סימן קי"ט, דאיסור דירה אינו אלא מדרבנן. וכן נראה מדברי הרב גט פשוט סימן קי"ט (ס"א) [ס"ק] מ'. ועיין מה שכתב הרב המגיד פרק (י...

185

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ד סימן קסח

 דם תבוסת . בפרק ט' דנדה [סב ע"ב] ובפרק הגוזל (ומאכיל) [עצים בבא קמא קא ע"ב] אמרו שאני דם תבוסת דרבנן, ופסקה הרמב"ם פרק ב' מהלכות טומאת מת [הלכה י"ג] ושם כתב דמטמא במשא ובמגע ובאהל, ועיין מה שכתב שם בד...

186

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ד סימן קסט

 דם קדשים דקי"ל דאינו מקבל טומאה . וכמו שכתב הרמב"ם סוף פרק א' דפסולי מוקדשין [הלכה ל"ו], ובסוף פרק קמא דפסחים [טז ע"ב] אמרינן דמדרבנן מיהא אסיר, דפרכינן מדתניא דם שנטמא וזרקו במזיד לא הורצה, ומשני התם...

187

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ד סימן קע

 דם ביצה במקום ריקום האפרוח . פסק מרן [בשו"ע יורה דעה] ריש סימן ס"ו [סעיף ב'] דאיסורו מדאורייתא קמב . והקשו עליו האחרונים [ט"ז שם סק"א] ממה שכתב [ביורה דעה] סימן פ"ו [סעיף ח'] דמכין אותו מכת מרדות. והר...

188

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ד סימן קעא

 דם ביצים . בפרק אלו טריפות [חולין סד ע"ב] אמרו דדם ביצים אסור, ובכריתות [כא ע"א] אמרינן איפכא יצא דם ביצים שאינה מין בשר, ותירצו התוס' [חולין שם ד"ה והוא], דמן התורה כל מין דם ביצה מותר עד שיעשה אפרוח...

189

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ד סימן קעב

 דם שבישלו או מלחו לא אסיר אלא מדרבנן . כמ"ש בהקומץ רבה [מנחות] דף כ"א [ע"א] דם שבישלו אינו עובר עליו, ועיין מה שכתב מור"ם [יו"ד] סוף סימן ע' [סעיף ו'] דציר דבשר דאסור משום דם אינו אסור אלא מדרבנן דהוי...

190

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ד סימן קעג

 דם כבד . כתב האיסור והיתר ז"ל [כלל ט"ז דין י"ב] דדם כבד הוי מדרבנן. והרב בעל פרי חדש ז"ל [יו"ד סימן ע"ג ס"ק י"ז] הביא דברי הש"ס פרק כל הבשר [חולין קיא ע"א] דקאמר כבדא עילוי בשרא אסיר דם דאורייתא. וכ"כ...

1234567891011121314151617181920