ספרי כללים וסדר הדורות

ספרי כללים וסדר הדורות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13672 מקורות עבור ספרי כללים וסדר הדורות.
להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ג סימן קנד

 גט ששינה שם עירו ושם עירה . כתב בתשובת תומת ישרים סימן ר"ח [דף קד ע"א ד"ה והכלל] דכל הפוסקים ס"ל דיסוד פיסול זה מדרבנן, חוץ מרבינו ישעיה השני דס"ל דהוי דאורייתא [הובא בשלטי גיבורים גיטין מא ע"ב מדפי ה...

172

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ג סימן קנה

 גט שחתומים בו עדים ע"י שכתב הבעל שיכתבו ויחתמו . דקי"ל [שו"ע אבן העזר סימן ק"כ סעיף ה'] דאפילו אם הוא פקח הגט פסול דבעינן עד שישמעו מפיו, כתב הרד"ך בית ו' חדר ב' [דף עה ע"א] דפסול זה הוא מדרבנן.

173

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ד סימן קנו

 דבר שאינו מתכוין . לרבי יהודה דאסור, אמרינן ביומא דף ל"ד [ע"ב] כי קאמר רבי יהודה דבר שאינו מתכוין אסור הני מילי באיסור דאורייתא אבל בדרבנן מותר קל , והתוס' [שם ד"ה הני מילי] כתבו שם הפך דעת רש"י, וכתב...

174

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ד סימן קנז

 דבר שבמנין אפילו באלף לא בטיל . כתבו התוס' פרק קמא דמציעא דף ו' [ע"ב] ד"ה קפץ, דהוי מדרבנן, יע"ש קלא .

175

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ד סימן קנח

 דבר המעמיד דאפילו באלף לא בטיל . וכן מחמיץ ומתבל שאיסורן בכל שהן אין איסורן אלא מדרבנן קלב , וכ"כ הרשב"א בתורת הבית (כלל כה) [בית רביעי שער ראשון יד ע"ב] בפירוש דכל הדברים דאין להם ביטול הוא דוקא מדרב...

176

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ד סימן קנט

 דבר שיש לו מתירין דאפילו באלף לא בטיל . בפרק קמא דביצה דף [ד ע"א] מסיק רב אשי שם דאפילו ספק איסור כיון שיש לו מתירין, ואפילו ספק דדבריהם לא בטיל כיון שיש היתר לאיסורו. ובתשובת תמים דעים סימן ק"ך כתב, ...

177

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ד סימן קס

 דבר שיש לו מתירין . כתב מרן הכסף משנה פרק א' מהלכות חמץ ומצה [הלכה ה'] בשם הר"ן, וכ"כ התוס' [בבבא] קמא דף ס"ט [ע"א] ד"ה כל הנלקט, דהא דלא בטיל היינו מדרבנן, דמדאורייתא בכל דבר חד בתרי בטיל. ועיין פרי ...

178

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ד סימן קסא

 דבר תורה . כתב הר"ן בפרק הזהב [בבא מציעא נימוקי יוסף כח ע"ב מדפי הרי"ף ד"ה גמ' דבר תורה] בשם הרי"ף דדבר תורה דקאמר תלמודא לאו דבר תורה ממש קאמר אלא סברא בעלמא קלה .

179

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ד סימן קסב

 דברים שבכתב אין אתה רשאי לאומרן על פה . יא ] איכא לאסתפוקי אי הוי דאורייתא או דרבנן וקרא אסמכתא בעלמא, ונפקא מינה לש"ץ סגי נהור שקרא על פה אי בדיעבד יצא בקריאתו. ועיין בחות יאיר סימן קע"ה. ועיין בספר ...

180

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ד סימן קסג

 דברי קבלה . כתב הרמב"ן ז"ל בשורש ב' [ד"ה וכן מ"ש, עמ' פד] ז"ל, כל מה שתקנו הנביאים ולא נכתב במקרא בנבואה הוא בלי ספק מדבריהם וכו', וכן הנכתב במקרא בדרך מעשה מן המעשים וכו', אבל מה שכתוב בנביאים בדרך ה...

1234567891011121314151617181920