ספרי כללים וסדר הדורות

ספרי כללים וסדר הדורות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13672 מקורות עבור ספרי כללים וסדר הדורות.
להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ג סימן קמד

 גר קטן דמטבילין אותו על דעת בית דין . כתבו התוס' פרק קמא דכתובות ריש דף י"א [ע"א] ד"ה מטבילין, דהוי מדרבנן כקטן דאית ליה זכייה מדרבנן, ע"ש. ומצינו גר קטן דבר תורה, וכגון מעוברת שנתגיירה כמ"ש בפרק הערל...

162

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ג סימן קמה

 גר דאסור באמו ובאחותו מאמו שנתגיירו . איסורו מדרבנן כמ"ש בפרק כיצד [יבמות כב ע"א] שלא יאמרו באנו מקדושה חמורה לקדושה קלה, ופסקו הרמב"ם פרק י"ד מאיסורי ביאה [הלכה י"ב].

163

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ג סימן קמו

 גר בקללת אביו . אינו אלא מדרבנן, כמ"ש בגמ' [יבמות כב ע"א] כדי שלא יאמרו באנו מקדושה חמורה לקדושה קלה, וכן מטעם זה אסור בכל שאר בשר שהיה לו בגיותו, ולא גזרו אלא בשאר האם ולא בשאר האב, וע"כ מותר לישא בת...

164

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ג סימן קמז

 גירושין . י ] מצאתי להרב [שיירי] כנסת הגדולה יורה דעה סימן רל"ט [הגהת טור אות ל"ב] כתב על פלוגתא דבית שמאי ובית הלל דלא יגרש אדם את אשתו וכו' [גיטין צ ע"א], כתב דאין כאן שום מצוה לא מדאורייתא ולא מדרב...

165

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ג סימן קמח

 גט אינו פוסל ביבמה אלא מדבריהם . וזה פשוט. ועיין הרמב"ם סוף פרק ז' דתרומות [הלכה כ"ג].

166

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ג סימן קמט

 גט פסול כשאמרו חכמים . כתב מרן הכסף משנה פרק ח' מהלכות גירושין [הלכה ד'] בתשובת הרמב"ם ז"ל כל שנמצא בלשון חכמים במשנה או בש"ס אינו גט, או הרי זה בטל, או אינה מגורשת, אז נגזור שזה הפסלות שבגט הוא מדאור...

167

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ג סימן קנ

 גט דהוי פסול מדרבנן . הוי פלוגתא דרבוותא דלהרמב"ן [בחידושיו גיטין פו ע"א ד"ה גמרא] אפילו אם נשאת תצא. ושאר רבוותא [רמב"ם פרק י' מגירושין הלכה ב'] ס"ל דבפסולין דרבנן לא תצא. קכח .

168

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ג סימן קנא

 גט דמקילין ביה בשעת הדחק . כתב הרד"ך בית ג' [חדר א' דף סג ע"ב ד"ה ולרוחא], דלא אמרינן שהוא כשר בשעת הדחק אלא במילי דרבנן אבל לא במידי דאורייתא. אבל מצאתי בתשובת תומת ישרים סימן (נ"ט) [ר"ט] שכתב, שבשעת...

169

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ג סימן קנב

 גט אשה שאמרו לה מת בעלה ונתקדשה לאחר וקודם שנשאת בא בעלה הראשון ונתן לה השני גט . דקי"ל בפרק האשה רבה [יבמות צב ע"א] דלא פסלה לכהונה, מצאתי במהרש"ך ח"א סימן כ"ו דפסלה לכהונה מדרבנן, ולפי דבריו אם נשאת...

170

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ג סימן קנג

 גט ששינה שמו ושמה דקי"ל דפסול . כתבו התוס' בגיטין דף כ' [ע"א] ד"ה הא בעינן שמו ושמה, דהך פסולא אינו אלא מדרבנן ודבריהם תמוהים. וכבר עמדו על דבריהם מוהר"י בן לב [חלק ג' סוף סימן ס"ח]. ומוהרח"ש בתשובה ס...

1234567891011121314151617181920