ספרי כללים וסדר הדורות

ספרי כללים וסדר הדורות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13672 מקורות עבור ספרי כללים וסדר הדורות.
להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ג סימן קלד

 גוי מסיח לפי תומו . בעדות אשה מהימן [בבא קמא יד ע"א] ובשאר איסורין הוי פלוגתא דרבוותא, י"א [עיין בית יוסף יו"ד סימן ס"ט ד"ה וכתב בספר, עמ' עג] דבאיסורין דאורייתא לא מהימן ובאיסורין דרבנן מהימן. וי"א [...

152

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ג סימן קלה

 גויים לענין עדות . כתב הרב כנסת הגדולה [אבן העזר] סימן מ"ב [הגהת טור אות כ"ג] בשם מוהר"י הלוי דפסולי עדות מדאורייתא נינהו לכולי עלמא. ועיין מה שכתב מרן [הבית יוסף] בטור חושן משפט סימן ל"ד [ד"ה כתוב בה...

153

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ג סימן קלו

 גילוי עריות דאמרינן יהרג ואל יעבור . ט ] כתב הרב ש"ך יורה דעה סימן קנ"ז סק"י ז"ל, ומ"מ משמע דבערוה דרבנן לכולי עלמא יעבור ואל יהרג. וכ"כ מרן הבית יוסף בטור יורה דעה סימן קצ"ה [ד"ה וכתב עוד, עמ' קנו] ע...

154

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ג סימן קלז

 גלגול שבועה . דעת רש"י בפרק הכותב [כתובות] דף פ"ו ע"ב [ד"ה ע"י גלגול] דהוי פלוגתא דתנאי אי מגלגלין בשבועה דרבנן, והתוס' חלקו עליו וכתבו דלכ"ע מגלגלין בדרבנן ע"ש ד"ה ר' אליעזר.

155

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ג סימן קלח

 גולל ודופק המת שמטמאים במגע ובאהל כקבר עצמו . דעת הרמב"ם בפרק ב' דטומאת מת [הלכה ט"ו] דטומאתן מדברי סופרים קכב , ודעת הראב"ד [בהשגותיו שם] דטומאתן מן התורה. וכן לענין אבות הטומאה להרמב"ם ז"ל הוו אבות ...

156

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ג סימן קלט

 גזור הא אטו הא . כתב רש"י דף ל"ו [ע"ב ד"ה שמע מינה] בביצה, אהא דאין רוכבין, יהיב טעמא תלמודא גזירה שמא יצא חוץ לתחום, אלמא ש"מ תחומין דאורייתא, וכתב הוא ז"ל, אלמא מדגזור רכיבה אטו תחומין שמע מינה תחומ...

157

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ג סימן קמ

 גילוח הפאה . דקיי"ל [קידושין כט ע"א] באשה דאף דהיא מותרת לגלח פאת ראשה, אסורה לגלח פאת ראש האיש. כתב הראב"ד ומרן [הכסף משנה] בפרק י"ב מהלכות עבודה זרה [הלכה ה'] דהאי איסורא אינו אלא מדרבנן, ולא איסורא...

158

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ג סימן קמא

 גזל ועושק הגוי . כתב מרן [הכסף משנה] ריש הלכות גזילה [ואבידה פרק א' הלכה ב'] דדייק רבינו לכתוב אסור לעושקו או לגוזלו, ולא כתב שעובר עליו בלא תעשה, לומר שאין איסור זה מן התורה אלא מדרבנן, ועיין בריש הל...

159

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ג סימן קמב

 גזל פחות משווה פרוטה . כתב הרב המגיד [פרק א' מגניבה הלכה ב'] דדין פחות משווה פרוטה בממון כדין חצי שיעור באיסורים דהלכה כרבי יוחנן דחצי שיעור אסור מן התורה קכה [חולין צח ע"א]. ולענין השבה אינו חייב להש...

160

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ג סימן קמג

 גזל בקרבן . הוי פלוגתא בפרק הניזקין [גיטין נה ע"א] גבי חטאת גזולה, דעולא ס"ל דבר תורה בין נודעה ובין לא נודעה אינה מכפרת, מאי טעמא יאוש כדי לא קני, ומאי טעמא אמרו לא נודעה מכפרת כדי שלא יהיו הכהנים עצ...

1234567891011121314151617181920