ספרי כללים וסדר הדורות

ספרי כללים וסדר הדורות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13672 מקורות עבור ספרי כללים וסדר הדורות.
להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ב סימן קכד

 בעל חוב . אמרינן בהניזקין [גיטין] דף נ' [ע"א] אמר עולא דבר תורה בעל חוב בזיבורית, ומאי טעמא אמרו בבינונית כדי שלא תנעול דלת בפני לווין. קטו .

142

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ב סימן קכה

 בעל דין דאסור להשמיע לדיין דבריו תחילה . כתב מוהראנ"ח חלק א' סימן ד', דאיסור זה מדאורייתא וקרינן ליה עבריין, יע"ש קטז .

143

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ג סימן קכו

 גידולי תרומה דאסורה לזרים . ( מט ) כתב הרמב"ם פרק (י"ו) [י"א] דתרומות [הלכה כ"א וכ"ב] דאיסורן מדרבנן וגידולי גדולין חולין לכל דבר. ועיין בלשון הר"ן [נדרים נז ע"א ד"ה בדבר], שהביא מרן [הבית יוסף] ביורה...

144

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ג סימן קכז

 גיזה ועבודה דאסירי בקדשי מזבח . ( נ ) מפורש בפרק ג' דבכורות דף (נ"ה) [כ"ה] [ע"א], וכן בריש פרק ראשית הגז [חולין קלה ע"א] דאיסורן מדאורייתא. ובקדשי בדק הבית איסורן מדברי סופרים. וכן פסק הר"מ פרק א' דמע...

145

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ג סימן קכח

 גחלת שפקעה מעל המזבח . איסור הנאתה מדברי סופרים, כמ"ש הרמב"ם פרק ב' דמעילה [הלכה י"ג] לא נהנין ולא מועלין, אבל גחלת של קדשי בדק הבית מועלין בה דבר תורה, והשלהבת לא נהנין ולא מועלין, כמפורש שלהי ביצה [...

146

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ג סימן קכט

 גיד הנשה . כתב הרמב"ם פרק ח' מהלכות מאכלות אסורות [הלכה א'] דאין אסור מן התורה אלא שעל כף הירך בלבד, אבל שאר גיד הנשה שלמעלה מן הכף ושלמטה עד סופו, וכן חלב שעל הגיד אינו אסור אלא מדברי סופרים, ושני גי...

147

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ג סימן קל

 גבינות הגוים . ח ] איסורן מדברי סופרים מפני שמעמידין אותו בעור קיבת נבילה, כמפורש בעבודה זרה [לה ע"א] קיז .

148

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ג סימן קלא

 גוי ועבד הבא על בת ישראל . למאן דאמר הולד פגום דבר תורה הוא ומק"ו מאלמנה [לכהן גדול], מייתינן לה בפרק החולץ [יבמות] דף (מ"ד) [מ"ה] [ע"א] והרמב"ם פרק ט"ו מהלכות איסורי ביאה [הלכה ג'] פסק כמאן דאמר דהול...

149

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ג סימן קלב

 גויה או שפחה . דקי"ל דהולד הולך אחר הגויה או אחר השפחה, ונפקא מינה דמותר לישא אחותו מן השפחה או מהגויה. כתב מור"ם באבן העזר סימן ט"ו [סעיף י'] דלכתחילה אסור לבוא עליה דיש מסתפקים לומר דדוקא מדאורייתא ...

150

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ג סימן קלג

 גוי . כתב הרמב"ם פרק ו' מהלכות נחלות [הלכה ט'] הגוי יורש את אביו דבר תורה, והגר אינו יורש את אביו הגוי אלא מדבריהם שמא יחזור לסורו, דיראה לי שתנאי מועיל בירושה זו, הואיל ואין הגוי מחוייב לעמוד בתקנת ח...

1234567891011121314151617181920