ספרי כללים וסדר הדורות

ספרי כללים וסדר הדורות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13672 מקורות עבור ספרי כללים וסדר הדורות.
להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ב סימן קיד

 ברכת התורה . כתב הרב פני משה [חלק א'] סימן א', דברכה אחרונה לכולי עלמא היא מדרבנן, אבל ברכה ראשונה לדעת רובא דרבוותא אף היא מדרבנן. ויש חולקין דהוי דאורייתא קיא . ובעל ספר החינוך [מצוה ת"ל], והרמב"ן [...

132

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ב סימן קטו

 בת בת בנו, ובת בת בתו, ובת בן בנו, ובת בן בתו . איסורן מדרבנן ואין להן הפסק, כמ"ש בירושלמי [פרק ב' דיבמות הלכה ד', יב ע"א] שאברהם אבינו ע"ה אסור בכל נשי ישראל, ושרה אסורה בכל אנשי ישראל. ולהרמב"ם [פרק...

133

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ב סימן קיו

 בת בת [בת] אשתו, ובת בן בן אשתו . אסורות מדרבנן [יבמות כב ע"א], ואין להן הפסק, ולהרמב"ם [פרק א' מאישות הלכה ו'] יש להן הפסק.

134

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ב סימן קיז

 ביצת העוף שהתחיל האפרוח להתרקם בה . כתב הרמב"ם פרק ג' דהלכות מאכלות אסורות [הלכה ח'] דאיסורו מדברי סופרים, יע"ש קיב .

135

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ב סימן קיח

 בשל תורה הלך אחר המחמיר ובשל סופרים הלך אחר המקל . איפליגו בזה רבוותא דהרמב"ם פרק (י"ב) [א'] מהלכות ממרים [הלכה ה'] ס"ל דאע"ג דהמקל הוא גדול יותר בחכמה ובמנין, בשל תורה הלך אחר המחמיר, ובשל סופרים הלך...

136

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ב סימן קיט

 בנין אב . כתבו התוס' פרק קמא דקידושין [ג ע"א] ד"ה מה ירק דרכו ליגדל, דאע"ג דממילתא דרבנן אין דרך למיעבד בנין אב, מ"מ הכא דההיא מילתא אסמכוה אקרא הו"ל מקרא ועביד בנין אב.

137

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ב סימן קכ

 ביאת ארוס על ארוסתו בבית חמיו . כתב הרמב"ם ריש פרק י' דהלכות אישות [הלכה א'] דאיסורו מדברי סופרים ואין מכין אותו אלא מכת מרדות. ועיין שם מה שכתב הרב המגיד, והכסף משנה קיג , ועיין משנה למלך סוף הלכות ח...

138

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ב סימן קכא

 בן י"ג שנה ויום אחד . כתב בתשובת הרא"ש ריש כלל י"ו [סימן א'] דבן י"ג ויום אחד לעונשין הוא הלכה למשה מסיני. ורבינו עובדיה מברטנורא ז"ל פרק ה' דאבות [משנה כ"א] כתב על בן י"ג למצוות דנפקא מקרא. ועיין חות...

139

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ב סימן קכב

 בן פקועה כשהפריס על גבי קרקע דטעון שחיטה . מפורש בחולין דף (ע"ב) [ע"ה] [ע"ב] דטעון שחיטה, היינו מדבריהם דילמא אתי לאחלופי בשאר בהמות דעלמא, אבל כשקרע את הבהמה, או שחט בהמה טריפה, ומצא בה בן ט' חי, צרי...

140

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ב סימן קכג

 ברכה . כתב הרמב"ם ז"ל פרק ג' דמגילה וחנוכה דין ה', אע"פ שקריאת ההלל מצוה מדברי סופרים, מברך עליו, שכל ודאי דדבריהם מברכין עליו, אבל דבר שהוא מדבריהם ועיקר עשייתן מפני הספק כגון מעשר דמאי אין מברכין על...

1234567891011121314151617181920