ספרי כללים וסדר הדורות

ספרי כללים וסדר הדורות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13672 מקורות עבור ספרי כללים וסדר הדורות.
להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ב סימן קד

 בריה דאפילו באלף לא בטיל . ( מב ) כתבו התוס' בזבחים דף ע"ג [ע"ב] ד"ה אלא, דמדאורייתא בטיל, ומדרבנן הוא דאפילו באלף לא בטיל. וכ"כ הרמב"ם פרק י"ו מהלכות מאכלות אסורות [הלכה ו']. וכ"כ הר"ן בפרק גיד הנשה ...

122

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ב סימן קה

 בהמה שלא הורמו מתנותיה . סבר רבי יוחנן בחולין דף (קל"א) [קל"ב] [ע"ב] דאסירא מדאורייתא וכל האוכל מבהמה שלא הורמו מתנותיה כאילו אוכל טבל, ויליף [שם קלו ע"ב] נתינה נתינה מתרומה, ואסיק הש"ס דלית הלכתא כוו...

123

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ב סימן קו

 בדיקת הריאה . כתב הרשב"א ז"ל בתשובה [חלק] סימן (רצ"א) [רנ"ח] ( מד ) דהוי דרבנן וספקא להקל קה , וכתב הר"ן פרק קמא דחולין [ג ע"א מדפי הרי"ף סוף ד"ה גרסי' בגמ'] על דברי הירושלמי [פרק ג' דביצה הלכה ד', יד...

124

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ב סימן קז

 ברכה שאינה צריכה . כתבו תלמידי רבינו יונה בפרק אלו דברים [ברכות לט ע"ב מדפי הרי"ף ד"ה כל המברך] דאיסור ברכה שאינה צריכה ( מה ) אינו אלא מדרבנן ואסמכוה אקרא. ועיין מקראי קדש דף קכ"ד [ע"ב פרק י"ג מתפילה...

125

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ב סימן קח

 ברכת מעין שלש . כתב הטור אורח חיים סימן ר"ט דהוי מדאורייתא, וזו היא דעת הרא"ש בב' מקומות בהדיא פרק כיצד מברכין [ברכות פרק ו' סימן ט"ז], וגם זו היא דעת רבינו יונה [ברכות כד ע"ב מדפי הרי"ף ד"ה גמ'], והר...

126

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ב סימן קט

 ברכת המזון . ו ] מן התורה כדי שביעה ומדברי סופרים אפילו אכל כזית, כמ"ש הרמב"ם בפרק א' דהלכות ברכות [הלכה א'], ופרק ה' [הלכה ח'], והראב"ד חולק וס"ל דכזית וביצה הוו דאורייתא, כמ"ש שם פרק ה' דין (י"ד) [ט...

127

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ב סימן קי

 ברכה דלפני המזון . אע"ג דבפרק כיצד מברכין [ברכות לה ע"א] מפיק לה מקל וחומר, כתבו התוס' שם [ד"ה לפניו], דלאו קל וחומר הוא דברכה דלפניו הוי דרבנן, שלא יהנה מהעולם הזה בלא ברכה, ומ"מ החמירו בה דברכה ראשו...

128

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ב סימן קיא

 ברכה שלאחר המזון . של ה' מיני דגן [הוי דאורייתא], אבל בכל שאר דברים אפילו הם מז' מינין לא הוו אלא דרבנן ( מז ) , כמו שכתב מרן [הכסף משנה] בריש פרק א' דהלכות ברכות [הלכה ב'] על דברי הרמב"ם [שם].

129

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ב סימן קיב

 ברכת הטוב והמטיב . ( מח ) היכא דנסתפק בברכת המזון דחוזר דהויא מדאורייתא, נסתפקו רבים אם צריך לחזור ולברך ברכת הטוב הואיל ולא הוי אלא מדרבנן. והרב פרי חדש [או"ח סימן ר"ט] פשיט ליה דצריך לחזור ולברך אות...

130

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ב סימן קיג

 ברכת מזון . כתב מרן [הבית יוסף] באורח חיים סימן קצ"א [ד"ה ואהא, עמ' רנט], על הקושיא שהקשו התוס' [ברכות טז ע"א ד"ה וחותם] דאיך הפועלין אין מברכין לאחריה שתים הואיל והוו דאורייתא, והוצרכו לתרץ דיש כח בי...

1234567891011121314151617181920