ספרי כללים וסדר הדורות

ספרי כללים וסדר הדורות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13672 מקורות עבור ספרי כללים וסדר הדורות.
להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ב סימן צד

 בשר בחלב . מבואר בפרק כל הבשר [חולין קיג ע"ב] דמבשל בחלב גדיה שלא הניקה, פירוש דיש לה חלב כשהיא קרבה לימי לידתה דאסיר מדאורייתא ואסיר בהנאה, ולא דמי למבשל בחלב זכר של בהמה דמדאורייתא שרי, דזכר לא אתי ...

112

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ב סימן צה

 בשר חיה ועוף בחלב . כתבו הרמב"ם פרק ט' מהלכות מאכלות אסורות [הלכה ד'], והטור [יורה דעה] סימן פ"ז דלא אסיר אלא מדברי סופרים. ועיין בהלכות ממרים סוף פרק ב' [הלכה ט'] צח , ועיין בתוס' ריש פרק כל הבשר [חו...

113

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ב סימן צו

 בשר בנסיובי חלבא . איסור בישולן לדעת הרא"ש פרק כל הבשר [חולין פרק ח' סימן נ"א] דבר תורה. אבל מדברי התוס' שם [חולין קיד ע"א ד"ה המבשל] גבי המבשל במי חלב פטור, שכתבו דאיסורא מיהא איכא דהא כותח מנסיובי ד...

114

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ב סימן צז

 בשר שנתעלם מן העין . כתב הרמב"ם פרק (י') [ח'] מהלכות מאכלות אסורות [הלכה י"ב] דאין איסורו אלא מדברי סופרים.

115

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ב סימן צח

 בגדים טמאין שלא באב הטומאה אבל הם ראשון לטומאה . משמע מדברי הרמב"ם פרק ג' מהלכות ביאת מקדש [הלכה י"ז] דאין איסור הכנסתם למקדש רק מדרבנן. ועיין במה שכתב סוף פרק כ"ג דכלים [הלכה י"א].

116

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ב סימן צט

 בגדי ובתי גר תושב דמטאים בנגעים . נלמד מדברי הרב בעל תוס' יו"ט ריש פרק ג' דנגעים [משנה א'] שכתב בשם מהר"ם דאינו אלא מדרבנן, ע"ש צט .

117

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ב סימן ק

 בית הפרס . טומאתו מדרבנן, כמפורש בסוף מסכת אהלות [פרק י"ז משנה א'] ק וכמה דוכתי בש"ס [פסחים צב ע"א, וש"נ], וטומאתו במגע ומשא ואינו מטמא באהל. כמ"ש הרמב"ם ז"ל סוף פרק ב' דהלכות טומאת מת [הלכה ט"ז], ועי...

118

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ב סימן קא

 ביאת המקדש מן המזבח ולפנים שתויי יין או פרועי ראש . לדעת הרמב"ם ז"ל פרק א' דביאת מקדש דין ט"ו אע"פ שלא עבד עבודה אסור מן התורה ולוקה. ולדעת הרמב"ן ז"ל בהשגותיו בספר המצוות [לא תעשה ע"ג] נכנס ולא עבד א...

119

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ב סימן קב

 ביאת מקדש טמא . דקי"ל דאינו חייב כרת אלא בטומאה שהנזיר מגלח עליו וכל שאין הנזיר מגלח עליו פטור. כתב הרמב"ם פרק ג' דביאת מקדש [הלכה י"ד - ט"ו] דאיסורא מיהא איכא מדרבנן ומכין אותו מכת מרדות קב .

120

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ב סימן קג

 ביאה במקצת לענין טמא שהכניס ידו למקדש . כתב הרמב"ם פרק ג' דהלכות ביאת מקדש דין י"ח דשמה ביאה מדרבנן, ואינו חייב אלא מכת מרדות, והראב"ד [בהשגותיו שם] חולק וס"ל דשמה ביאה דבר תורה ולוקה, יע"ש.

1234567891011121314151617181920