ספרי כללים וסדר הדורות

ספרי כללים וסדר הדורות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13672 מקורות עבור ספרי כללים וסדר הדורות.
להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ב סימן פד

 בכורים אין להם שיעור מן התורה . ( לו ) אבל מדבריהם צריך להפריש אחד מששים, כדמשמע בפרק ראשית הגז [חולין קלז ע"ב], ובירושלמי ריש פרק ג' דבכורים [הלכה א' י ע"ב], יע"ש פו .

102

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ב סימן פה

 ביעור של פירות שביעית . ( לז ) כתב מרן [הכסף משנה] פרק ז' דהלכות שמיטה דין ג' וז"ל, ואולי הביעור כולו חומר מדברי סופרים, והברייתות השנויות בתורת כהנים בעינן הביעור אסמכתא מדבריהם הן פז .

103

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ב סימן פו

 בעולת עצמו דאסיר לכהן גדול . כתבו התוס' בכתובות דף ל' [ע"א] ד"ה איכא בינייהו וכו', דאסירא ליה דבר תורה פח . אבל ר"ת ס"ל דהוי מדרבנן, וכן נראה דעת רש"י שם [ד"ה בעולה] ( לח ) דאוקמה בבעולת אחרים, יע"ש.

104

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ב סימן פז

 ברירה . ( לט ) אפסיקא הלכתא בפרק משילין [ביצה] דף ל"ח [ע"א] דכי לית ליה לרבי אושעיא ברירה בדאורייתא אבל בדרבנן אית ליה. וכן פסק הרמב"ם פרק (ב) [ה'] דהלכות יום טוב [הלכה כ'] פט . ויש חולקין בזה דס"ל די...

105

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ב סימן פח

 ביצה הנעמית המצופה . הואיל והוא דומה לעצם מקבל טומאה ככלי עצם, כדאיתא בפרק י"ז דכלים [משנה י"ד], וכתב הרמב"ם ריש פרק א' דכלים [הלכה ב'] וז"ל, וקרוב בעיני שטומאתן מדברי סופרים צב .

106

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ב סימן פט

 בשר השרץ . דקי"ל דכיון שנפסד והבאיש ונפסד מלאכול הכלב דהוי טהור, וכן ביבש שאינו יכול לחזור כמו שהיה דהוי טהורה, כתב הרמב"ם פרק ד' דהלכות [שאר] אבות הטומאה [הלכה י"ב] דהיינו במקצת השרץ, אבל שרץ שיבש וש...

107

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ב סימן צ

 בשר אדם . לדעת הרמב"ם פרק ב' מהלכות מאכלות אסורות [הלכה ג'] אסור מן התורה אלא דאינו לוקה עליו. והרמב"ן [על התורה ויקרא יא, ג] חלק עליו וכתב דאין איסור כלל אפילו מדרבנן. והרשב"א בתשובה [חלק א'] סימן שס...

108

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ב סימן צא

 בשר בחלב זכר או מתה . מדאורייתא שרו, ומדרבנן אסיר, כמו שכתב הרב המגיד פרק ט' דמאכלות אסורות [הלכה ו'] וכתב שכן נראה מדברי הרמב"ם, אבל נראה מדברי הרשב"א ז"ל דס"ל דחלב זכר ליכא איסורא אפילו מדרבנן, מדכת...

109

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ב סימן צב

 בשר בחלב . ( מ ) כתב הטור [יורה דעה] סימן פ"ז דבשר בחלב האסורה מדרבנן דשרי בהנאה דאע"ג דמדרבנן אסיר לבשלם לכתחילה אפ"ה שרו בהנאה צה . וכ"כ הרדב"ז בתשובה [חלק ד'] סימן [אלף קמ"ו] ע"ד, שכל שאין שם אלא א...

110

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות ב סימן צג

 בשר כבוש בחלב . ( מא ) , ה ] כתב האיסור והיתר כלל ל' [דין ה'] דלא הוי איסורו אלא מדרבנן, דמדאורייתא שרי לאכול זה בפני עצמו וזה בפני עצמו אף שלא היה ששים נגד הבשר, דדרך בישול אסרה תורה [חולין קח ע"א] ו...

1234567891011121314151617181920