ספרי כללים וסדר הדורות

ספרי כללים וסדר הדורות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13672 מקורות עבור ספרי כללים וסדר הדורות.
להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן עג

 איסור הנאה מקבר המת . ( לג ) מהרשד"ם בתשובה יורה דעה סימן ר', האריך להוכיח בראיות גמורות שאין איסורו אלא מדרבנן, ואפילו קבר הבנין שבנה עליו פשיטא ליה דלא הוי אלא מדרבנן, והיכא דאיכא ספק איכא למימר ספי...

92

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן עד

 איסור גויה . כתב הרמב"ם פרק י"ב מהלכות איסורי ביאה [הלכה ב'] דלא אסרה תורה אלא דרך חתנות, אבל דרך זנות אין איסורו אלא מדברי סופרים ובנגידה. והא דקי"ל [סנהדרין פא ע"ב] הבועל ארמית קנאין פוגעין בו, הלכה...

93

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן עה

 אהל זרוק דשמה אהל . העלה הרב שבות יעקב בתשובה [חלק א'] סימן פ"ה, דמדאורייתא אהל זרוק שמה אהל, ומדרבנן הוא דאמרינן דאהל זרוק לאו שמה אהל. וישב בזה דברי הרמב"ם ז"ל יע"ש פא .

94

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן עו

 איסור של דבריהם . כתב מרן בספר בדק הבית ליורה דעה סימן קנ"ז [אות ג ד"ה אבל מי] ז"ל, איסורין דרבנן כגון אסור למלאת שחוק פיו [ברכות לא ע"א], ולשמש מטתו בשני רעבון [תענית יא ע"א], ולישן ביום יותר משינת ה...

95

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן עז

 אמירה לגוי בשבת . כתב מור"ם באורח חיים סימן רע"ו [סעיף ב'] ( לה ) דיש מקילין אפילו במלאכה דאורייתא לומר לגוי לעשות במקום מצוה, ועיין [שו"ע אורח חיים] בסימן ש"ז [סעיף ה'] ומ"ש שם מור"ם, והמגן אברהם [או...

96

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן עח

 אסמכתא בעלמא . דע דכי היכי דאמרינן בכל דוכתא דרבנן וקרא אסמכתא בעלמא, הכי נמי אמרינן דאורייתא וקרא אסמכתא בעלמא. ועיין בספר ריח שדה דף ע' ע"ב מה שכתב בלשון מרן, יע"ש.

97

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן עט

 אמירה לגוי . כתב הרב מגן אברהם [ריש סימן תרנ"ה] בשם רש"ל בתשובה [סימן ח'] דאם יום טוב ראשון בשבת, אסור לשלוח גוי מערב שבת, דהא אי אפשר לשכור בקבלנות, שצריך לומר בהדיא שיביא ביום טוב שני א"כ הוי אמירה ...

98

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן פ

 אונאה במדה ובמשקל לגוי . כתב הרב בית חדש חושן משפט סימן רל"א [ד"ה כתב, עמ' רפז] דלדעת הרמב"ם [פרק ז' מגניבה הלכה ח'] איסורו מדאורייתא. ולדעת הטור [חו"מ שם] איסורו במדה ובמשקל הוי דרבנן. והרב כנסת הגדו...

99

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן פב

 אין מעמידין מלך אלא מן המשיאין לכהונה . דתנינן בתוספתא [פרק ד' דסנהדרין הלכה ו'] כתבו התוס' פרק החולץ [יבמות] דף (מ"א) [מ"ה] ע"ב ד"ה כיון דאמו מישראל, דאין איסורו אלא מדרבנן, דמדאורייתא כיון דאמו מישר...

100

ארעא דרבנן מהדורה קמא מערכת אות א סימן פג

 אוכל דמקבל טומאה . כתבו התוס' חולין דף כ"ד ע"ב [ד"ה התורה] לדעת ר"ת ז"ל דאין אוכל מקבל טומאה מדאורייתא פחות מכביצה, ומדרבנן מקבל טומאה בכל שהוא. ובחידושי הרשב"א חולין דף קי"ח [ע"ב] משמע דפחות מכביצה א...

1234567891011121314151617181920