ספרי חסידות

ספרי חסידות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4674 מקורות עבור ספרי חסידות. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי סופרים אות לח

 עיקר השמחה הוא מסיטרא דגבורה, כמו שנאמר בלידת יצחק (בראשית כ"א ו') כל השומע יצחק לי ואמרו ז"ל (ילקוט רמז צ"ד) הרבה שחוק ושמחה היה בעולם, ויין שהוא מסיטרא דגבורה ישמח לבב אנוש, וכן אורייתא דאמרו (זוהר ...

82

ר' צדוק הכהן מלובלין - ישראל קדושים הקדמה

 בעזרת השם יתברך, אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. חננו מאיתך חכמה בינה ודעת, שויתי ה' לנגדי תמיד, וברוכים אתם לה'. בס"ד. קונטרס קראתיו בשם ישראל קדושים מיוסד על תוקף מעלת קדושת ישראל אשר הבדילנו מכ...

83

ר' צדוק הכהן מלובלין - ישראל קדושים אות א

 א) כל המצוות מכניסות קדושה בלב איש ישראלי כמו שנאמר (במדבר ט"ו, מ') ועשיתם כל מצוותי והייתם קדושים וכמו שאומרים קדשנו במצוותיך, ומברכין עליהם אשר קדשנו במצוותיו וצונו. נראה דזהו המכוון של כל המצוות לה...

84

ר' צדוק הכהן מלובלין - ישראל קדושים אות ב

 ב) ועיקר הקדושה קדש עצמך במותר לך. דדבר האסור מאן דלא עביד הכי רשע נמי מיקרי כמו שאמרו ביבמות (כ' א) . וצריך לומר מה שאמרו (ברכות י' ב) ומשרתו אין קדוש שאחזה וכו'. לא שאחזה במתכוון להנאתו דההוא לא שיי...

85

ר' צדוק הכהן מלובלין - ישראל קדושים אות ג

 ג) ומהו הקידוש במותר אמרו בתורת כהנים (ריש פרשת קדושים) קדושים תהיו פרושים תהיו ופירש ברמב"ן על התורה שם דהוא מצוה בפני עצמה לפרוש מן המותרות ושלא יהיה נבל על פי התורה וכדרך שאמרו (ברכות כ"ב א) שלא יה...

86

ר' צדוק הכהן מלובלין - ישראל קדושים אות ד

 ד) אבל הקדושה המוזכר בתלמודין הוא החסידות דירושלמי שפירש הר"ן שם דכל מעשיו לשם שמים, ובסוף קידושין (פ"ב ריש ע"א) איתא הכל לשם שמים לענין שאין צריך כל כך הגדרה מערוה לענין שימוש באשה. ומה דלקח בת ברתיה...

87

ר' צדוק הכהן מלובלין - ישראל קדושים אות ה

 ה) ועיקר הקדושה הגמורה הוא כשהגיע למדריגה זו הגדולה שיוכל להשתמש בכל הנאותיו בקדושה בלא כוונה לגרמיה והנאת גופו, ורבינו הקדוש אמר על עצמו שלא נהנה באצבע קטנה (כתובות ק"ד א) עיין שם בתוספות שלא נכנסו מ...

88

ר' צדוק הכהן מלובלין - ישראל קדושים אות ו

 ו) והנה כפי נוסחתינו בעבודה זרה, הקדושה הוא המדריגה העשירית מההתחלה, דשם שמתחיל בתורה שהוא התרעא לדרתא דיראה כמו שאמרו ביומא (ע"ב ב) עיין שם ברש"י. והתחלת הכניסה בהשער לה' אשר צדיקים יבואו בו, הוא על ...

89

ר' צדוק הכהן מלובלין - ישראל קדושים אות ז

 ז) ופעם ראשון שנזכר בתורה מלת קדושה הוא אצל יום השבת מיד בבריאת העולם בפרשת בראשית (ב', ג') ויברך וגו' ויקדש אותו. וקיבלתי שבכל דבר וענין במקום שמלה זו נזכר פעם ראשונה בתורה שם הוא שורש הענין. וכן שור...

90

ר' צדוק הכהן מלובלין - ישראל קדושים אות ח

 ח) ושלוש קדושות נאמרו בתורה והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני ה' היינו מה שהאדם מתקדש מעצמו בהשתדלותו ואתערותא דיליה. וזהו ההתחלה שצריך להיות מצד האדם באתערותא דלתתא והשתדלותא דידיה כי הוא העיקר בעול...

1234567891011121314151617181920