ספרי חסידות

ספרי חסידות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4674 מקורות עבור ספרי חסידות. להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי סופרים אות כח

 בירור כל מדה הוא בההיפך, כי אין לך שום מדה שאין בה צד שראוי להשתמש להיפך, והמדות הם חלוקים בנפשות מתולדתן, שיש שהוא בטבעו רחמן ובירורו להתאכזר על עמלק וכדומה משונאי ה' וכמו שאמרו (קהלת רבה ז' ט"ז שוחר...

72

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי סופרים אות כט

 כללות המדות טובות הם שבע כל אחד כלול מעשר שנגדם שבעים נפש שירדו למצרים כל אחד כח מיוחד בקדושה, ונגדם שבעים אומות כל אחד כח מיוחד בקליפה במידה רעה מיוחדת ושורשם שבעה עממין שבארץ ישראל, וכל אלה מבני נח ...

73

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי סופרים אות ל

 לפעול ישועה לאחרים, העיקר כשגם הוא צריך לאותו דבר ומתוך זכותו פועל ישועות לעצמו ועל ידי זה ממילא נושעים גם אחרים עמו, וכדרך שאמרו (בראשית רבה נ"ג ח') בשרה הרבה עקרות נפקדו עמה, ואמרו (ברכות י"ז ב) כל ...

74

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי סופרים אות לא

 פרנס הדור השפע שיש לו הוא ממשיך אותו השפע לכל הדור, כמשה רבינו ע"ה דשפעו היה בדעת המשיך כן לכל דורו שהיו דור דעה, ואמר (במדבר י"א י"ג) מאין לי בשר לתת וגו' כי הוא לא היה לו שפע בזה שיוכל להשפיע לכל יש...

75

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי סופרים אות לב

 יש ישועה שהקב"ה מוציאו משיקועו לגמרי, וזהו גאולת מצרים שהוציאנו ממ"ט שערי טומאה לגמרי שיצאנו מעבדות לחרות ומאפלה לאור גדול וכו' (פסחים קט"ז ב) ומעתה עבדי ה' ולא עבדי פרעה (מגילה י"ד א) כי כבר יצאנו מש...

76

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי סופרים אות לג

 לא נמצא מצוה דמשתה אלא בפורים, ונראה לי דנתחדש אז על ידי זביחת יצרא דעבודה זרה שפעלו אנשי כנסת הגדולה (יומא ס"ט ב) והוא בימי מלכי פרס שדרשו עליהם בבמדבר רבה (עיין פסיקתא רבתי חוקת י"ד) תמימה שאין להם ...

77

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי סופרים אות לד

 הרע שונא את הטוב ואין חושק לידבק בו כלל, וכידוע מה שאמרו (בראשית רבה נ"ט ט') אין ארור מדבק בברוך ולא אמרו בהיפך אין ברוך וכו' רק שהארור אין רוצה, ואף דשם אליעזר רצה היינו לפי שהיה מוכן לצאת מכלל ארור ...

78

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי סופרים אות לה

 בעולם הזה שהוא עולם המעשה צריך להביא כל דבר לידי מעשה בפועל וכמו שנאמר (דברים ז' י"א) היום לעשותם, והדיבור כמעשה כמו שאמרו בפרק כל כתבי (שבת קי"ט ב) מקרא דבדבר ה' שמים נעשו (תהלים ל"ג ו') , דעולם העשי...

79

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי סופרים אות לו

 מי שכל מעייניו ומחשבותיו והרהוריו שקועים בדברי תורה זוכה שכל שיחתו תורה, וכמו שאמרו (עירובין נ"ד ב) שיחו אלו בעלי תלמוד שכל שיחתן דברי תורה, ובעלי תלמוד הם השקועים לגמרי בדברי תורה שעליהם אמרו (תנחומא...

80

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי סופרים אות לז

 ענין שבת ויום טוב דקדושת שבת גדולה ומכל מקום ביום טוב שמחה יתירה מבשבת, כי קדושת שבת הוא מהקב"ה כמו שנאמר (בראשית ב' ג') ויקדש אותו מה שאין כן יום טוב ישראל מקדשי ליה כמו שאמרו בפרק ערבי פסחים (פסחים ...

1234567891011121314151617181920