ספרי חסידות

ספרי חסידות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4674 מקורות עבור ספרי חסידות. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי סופרים אות יח

 על ידי רחמים יוכל לזכות שיהיה נפסק הלכה לטובתו, וכמשמעות לשון הגמרא (יבמות ע"ז א) דדרשו (תהלים קט"ז ט"ז) פתחת למוסרי ורבות עשית אתה ה' נפלאותיך וגו' (שם מ' ו') אדוד ורחבעם במה שההלכה עמוני ולא עמונית ...

62

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי סופרים אות יט

 כמו שכל הגדול מחבירו יצרו גדול כמו שאמרו בסוכה (נ"ב סוף ע"א) [וההוא סבא שהוא אליהו כדברי יש מפרשים בתוס' (חולין ו' א) שקיבלתי שהוא עיקר, נתגלה לו על ידי צערו לגלות לו זה ולנחמו] כך כל מי שיצרו גדול מח...

63

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי סופרים אות כ

 באומות אותם שיש להם שייכות לקדושה יותר, הם הגרועים יותר, ויש בהם כח טומאה ביותר, וצריך להתרחק מהם יותר, ועמלק יש לו שייכות בקדושה יותר מכל האומות דמלבד שהוא מיוצאי חלצי שני אבות ואמהות, תמנע אמו גם כן...

64

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי סופרים אות כא

 עיקר זכות השתדלות אדם בעולם הזה הוא רק החשק שיש לו לעשות רצונו יתברך, אבל גמר המעשה הוא מהשם יתברך כמו שנאמר (ישעיה כ"ו י"ב) גם כל מעשינו פעלת לנו, ומה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה שהוא בלב כמו שאמר...

65

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי סופרים אות כב

 עיקר חשיבות המעשה כאשר אינו מרגיש כל כך היקרות שיש בה, דאז לאו רבותא כל כך לחשוק בדבר יקר אבל כאשר אינו יודע כל כך החשיבות שבו רק בתמימות עושה איזה דבר הנראה בעיניו טוב והוא דבר הראוי כרצון שמים אז אפ...

66

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי סופרים אות כג

 כאשר האדם גודר עצמו באיזה דבר להתגבר נגד יצרו בכל כוחו, הוא גודר בכוחו זה כל הנפשות מאומה הישראלית שבכל הדורות באותו דבר, וכדרך שאמרו בויקרא רבה (ל"ב ה') ובשיר השירים רבה (ד' י"ב) [על פסוק גן נעול] שר...

67

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי סופרים אות כד

 כל שררת ומעלת שום אדם מישראל אינו משלו לבד רק מכלל הכנסיה, כמו שאמרו ז"ל (חולין נ"ו: שמות רבה ל"ז א') על פסוק (זכריה י' ד') ממנו פינה ממנו יתד כהניו ממנו מלכיו ונביאיו ממנו עיין שם, לפי שכל האומה קומה...

68

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי סופרים אות כה

 כל מצוה יש לה שכר מיוחד בפני עצמו, בין בעולם הבא בין בעולם הזה מפירותיהן שיש לכל מצוה כמו שנאמר בתורה ההבטחות בכל המצוות בשכר עולם הזה: ומה שאמרו בריש פיאה (א' א') אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן וכו', ה...

69

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי סופרים אות כו

 דברי תורה הם כאש, דהלא כה דברי כאש לשרוף כל תאוות רעות דעל כן אמרו (סוכה נ"ב א) אם פגע בך מנוול וכו' הוא יצרא דעריות ותאוות שהוא ניוול דאשה חמת וכו' כמו שאמרו בשבת (קנ"ב א) , וכשמושכו לבית המדרש נימוח...

70

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי סופרים אות כז

 מי שיקר וחביב וחשוב בעיניו אחרים העושים רצון השם יתברך, אף על פי שהוא אינו עושה כך שאינו יכול לעשות כך, זה ששמח באחרים העושים הרי זה חשוב כאילו הוא העושה, ובמדת פורענות מצאנו חשוב בחקותי תמאסו שפירש ב...

1234567891011121314151617181920