ספרי חסידות

ספרי חסידות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4674 מקורות עבור ספרי חסידות. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי סופרים אות ח

 כל ישועת השם יתברך לאדם נקרא נס כמו שאומרים ועל ניסיך שבכל יום עמנו, ובבבא מציעא (ק"ו סוף ע"א) נקרא ניסא זוטא כאשר ההצלה בדרך טבע קצת כלעמוד נגד אריה שפעמים האדם גובר עליו, או בדאשתדיף רובא דבאגי ואכל...

52

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי סופרים אות ט

 הברכה היא התפילה, וכמו שאמרו (בבא מציעא מ"ב א) התחיל למוד וכו' ברוך השולח וכו' מדד ואחר כך בירך הרי זה תפילת שוא ואף על פי שאומר בלשון ברכה והשולח, ובשיטה מקובצת שם מהריטב"א בשם הרמב"ן דהוא במפריש תרו...

53

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי סופרים אות י

 דור הולך ודור בא, ופירש בזוהר (עקב רע"ג א) הדור שהולך הוא שבא, מלבד סודו בגלגול פשוטו כמשמעו דכנסת ישראל בכלל נחשב הכל אחד בכל דור, ועל כן אבותינו חטאו ואינם ואנחנו עוונותיהם סבלנו (איכה ה' ז') , ובסנ...

54

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי סופרים אות יא

 על ידי אכילה ושתיה בא לגיאות כמו שאמרו (ברכות י' סוף ע"ב) לאחר שנתגאה זה, ונראה לי דהיינו דוקא באכילה ושתיה שקודם התפילה שחושב שהוא בידו להחיות את עצמו וזה גיאות, וגם דעל ידי אכילה ושתיה יש לו דעת שלי...

55

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי סופרים אות יב

 יש לאדם להתפלל להוליד בנים זכרים שהרי מברכין שלא עשני אשה, ובבבא בתרא (ט"ז ב) תנחומין של הבל ניחמך וכו' אשרי מי שבניו זכרים אוי למי שבניו נקבות, ומה שאמר רבי יהודה שם בירך בכל שהיתה לו בת, היינו משום ...

56

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי סופרים אות יג

 עיקר השתדלות אדם בעולם הזה הוא ביראת שמים, כמפורש בכתוב (דברים י' י"ב) מה ה' שואל מעמך כי אם ליראה, ובנדה (ט"ז ב) דצדיק ורשע לא קאמר דחוץ מיראת שמים מקרא זה עיין שם, דצדיק ורשע תלוי ביראת שמים דמי שעו...

57

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי סופרים אות יד

 מצות ישיבת ארץ ישראל, נראה לי עיקר כהמגילת אסתר בספר המצוות [סוף מצוות עשין מצות עשה ד'] דהוא בזמן שבית המקדש קיים, וכלשון הכתוב (דברים י"א ל"א) וירשתם אותה וישבתם בה, וגם אין נקרא ישוב אלא בישיבה בשל...

58

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי סופרים אות טו

 עיקר החכמה והידיעה כאשר נבלעת בלב, וכמו שאמרו בדואג (סנהדרין ק"ו ב) דתורתו מהשפה ולחוץ ולא בלב, ורחמנא ליבא בעי שיהיה נבלע בלב והלב נמשך אחר הידיעה והחכמה שבו, וזהו נקרא חכם לב שנאמר (שמות ל"א ו') ובכ...

59

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי סופרים אות טז

 אין ליהודי להתייאש משום דבר, בין בעניני הגוף כמו שאמרו (ברכות י' סוף ע"א) אפילו חרב חדה על צוארו אל ימנע מהרחמים, בין בעניני הנפש אפילו נשתקע למקום שנשתקע וחטא בדבר שאמרו ז"ל (זוה"ק ח"א רי"ט ב) שאין ת...

60

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי סופרים אות יז

 בשבועות צריך למסור כל תאוותיו להשם יתברך שזהו ענין הקדמת נעשה לנשמע, ולא אמרו לשמוע קודם אם יכולים לקבל כמו שאמר ההוא מינא אי מציתו וכו' (שבת פ"ח א) ועל כן לא ניתנה תורה לאומות העולם שהם שאלו מה כתיב ...

1234567891011121314151617181920