ספרי חסידות

ספרי חסידות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4674 מקורות עבור ספרי חסידות. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי חלומות אות כה

 כה) מוצאי שבת קודש מקץ ה' דחנוכה ברכת"י ב"ו. כי שלוש עשרה שבטים שעם מנשה ואפרים הם נגד שלוש עשרה מידות של רחמים כי כל אחד יש לו ענין קדושה [של דביקות בהשם יתברך דהדבק במדותיו כמו שאמרו בסוטה (י"ד א) ]...

42

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי חלומות אות כו

 כו) ליל וערב שבת קודש וארא כ"ז טבת שנת ברכותי"ה. חלם לי ששאלוני אם אחד בספק בדבר שיש בו צד חומר לכל צד כיצד ניזיל להחמיר. כגון למאן דאמר (מכות י"א ב) מצוה לגואל הדם להרוג רוצח [חוץ לעיר מקלטו] וכשיש ס...

43

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי חלומות אות כז

 כז) ליל שבת קודש בהר שנת ברכותי"ה. מה שנתפרש בתורה קללות וארורים דהר עיבל ולא הברכות דהר גריזים. כי מה שאמרו בתורה דכתיבא ומנחא גלוי לכל הם דברים הגלוים ומושגים לכל שנראים לעין אבל מה שאין גלוי לעין נ...

44

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי סופרים אות א

 אדם הנקי מתאוות ונגיעה לעצמו בודאי יש לו להרגיש כשמקיים פקודי ה' הישרים שמחת לב, ואף על פי שמפסיד על ידי זה ממונו וכיוצא, כיון דהמצוה בכך ומצות ה' יקרה ממאודו, ואם מרגיש צער זה סימן שאינו מצוה, וזה שא...

45

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי סופרים אות ב

 כשמזדמן לאדם איזה דבר סכנה וניצול, זה סימן שיש עליו דין עונש אותו דבר שהיה ראוי לבוא עליו, אלא שהשם יתברך ברוב רחמיו וחסדיו לא יחפוץ במות המת כי אם בשובו מדרכיו וחיה והצילו בנס נגד שורת הדין. והזמין ל...

46

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי סופרים אות ג

 כל הקנינים של אדם הם שייכים לו בתולדה ובשורשו, וכמו שאמרו בריש סוטה (ב' א) דמכריזין קודם יצירה בת פלוני לפלוני וכן שדה פלונית לפלוני, שגם זה דוגמת זיווג שיש לו חיבור בשורש, ועל כך אמרו (שם מ"ז א) שלוש...

47

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי סופרים אות ד

 מה שאמרו (אבות א', ג') אל תהיו וכו' על מנת לקבל פרס, לכאורה לשון פרס משמע מזונות עולם הזה, וכמו שאמרו (עירובין ע"ב סוף ע"ב) במקבלי פרס, בקבלת פרס (שם ע"ג א) ובכמה דוכתיה, וכן ברש"י אבות פירש דשכר מצוה...

48

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי סופרים אות ה

 המתפלל להצליח במשא ומתן לעצמו או בשביל אחר, יש להזכיר העסק להצליח בעסק פלוני ולא סתם להצליח בכל מה שיעסוק, דיותר מתקבל ופועל הוא התפילה על מין מיוחד כמו שכתבו תוס' (בבא מציעא ק"ו א) דיבור המתחיל לניסא...

49

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי סופרים אות ו

 אין נקרא חיים אלא כשיש לו מנוחה שמרגיש בחיים ולא בעל יסורין השרוי בצער, וכמו שאמרו (פסחים קי"ג ב) שלושה חייהם אינן חיים וכו', ופירש רשב"ם שמקפיד תדיר אין חייו חיים שאין לו מנוחה, ובביצה (ל"ב ב) שלושה ...

50

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי סופרים אות ז

 השם יתברך מנסה כל הצדיקים כמו שנאמר (תהלים י"א ה') ה' צדיק יבחן, ונאמר (שם פסוק ד') ועפעפיו יבחנו בני אדם משמע כל בני אדם, ובשמות רבה (ריש פרשה ב' ב') מפרש עלה ולמי בוחן לצדיק וכו', והיינו רק לאפוקי ה...

1234567891011121314151617181920