ספרי חסידות

ספרי חסידות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4674 מקורות עבור ספרי חסידות. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי חלומות אות טו

 טו) ליל שבת קודש מקץ. דכל גדולת ומלוכת יוסף באדר כי הוא חודשו כידוע דעל כן פעמים שני אדרי"ן כמו יוסף פעמים שני שבטים ויהושע בן נון מלך הראשון מזרעא דיוסף מלך באדר [כי ז' באדר מת משה רבינו ע"ה ואז מלך ...

32

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי חלומות אות טז

 טז) שבת קודש במדבר. בפרשת וישלח (בראשית ל', י"ד) וילך ראובן וגו' ויהיו בני יעקב שנים עשר דייקא אז [וזהו הפעם הראשון שנמנה מספר השבטים יחד ולא נזכר מקודם מספרם יחד] כי כל זמן שלא יצא החסרון שהיה בו לפו...

33

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי חלומות אות יז

 יז) ליל שבת קודש בא הברכו"ת. ואדם ביקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו (תהלים מ"ט, י"ג). שהמיתה נקרא לינה כמו שאמרו ז"ל (סוטה כ"א. ואבות ו', י') על פסוק (משלי ו', כ"ב) בשכבך תשמור עליך בקבר והקיצות וגו' בעול...

34

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי חלומות אות יח

 יח) ליל וערב שבת קודש תזריע כ' למספר בני ישראל. לך דוד ועמך בן ישי (דברי הימים - א י"ב, י"ח). כי בחירת דוד היתה מצד מעלת עצמו וגם מצד אביו וכמבואר מלשון הכתוב (שמואל - א ט"ז, א') כי ראיתי בבניו לי מלך...

35

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי חלומות אות יט

 יט) ליל שבת קודש האזינו וברכו"ת. נשכח ממני כל הענין בהקיצי רק תמצית דבר אחד שאמרו לי בשם אחד קדוש. דלעתיד לבוא יהיה שבת שלושה ימים וכן תשעה באב יהיה שלושה ימים [ותיכף בהקיצי משנתי אז בעוד ליל עלה במחש...

36

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי חלומות אות כ

 כ) ליל מוצאי שבת קודש וישלח. כי היום שהאדם נולד בו אז הוא בתוקף מזלו ואין לו לירא באותו יום בכל שנה משום דבר שיורע מזלו אז. ומה שאמרו בקידושין (ל"ח א) דצדיקים מתים ביום שנולדו היינו לפי שאצלם המיתה הי...

37

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי חלומות אות כא

 כא) ליל מוצאי שבת קודש בשלח נסתפקתי בחלום הלילה בהא דיבמות (ל"ז א) בספק בן תשעה לראשון ספק בן שבעה ליבם דולד אחד כשר והשני ספק ממזר. היכי דחזינן דולד ראשון צניעי ומעלי והשני מקטפיה ידיע ובמעלליו מינקו...

38

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי חלומות אות כב

 כב) ליל שבת קודש שלח ובברכו"ת. כי יבין מלך כנען שהוא לבדו היה מהכנענים שהשאיר הקב"ה אחר כיבוש יהושע בן נון שלחץ לישראל [דשאר לוחציהם בימי השופטים היו משאר אומות ארם ומואב ומדין ועמון ופלשתים] היה בקלי...

39

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי חלומות אות כג

 כג) ליל שבת חזון שנת ברו"ב ההודאו"ת. כי אחד קדוש היה אומר דלא שייך כלל הרגש חיות אלא במקום שיש מציאות מיתה [והוא על דרך שאמרו (ספר יצירה פרק ו') הרע מבחין את הטוב] ואני הוספתי דעל כן התורה שהיא מקור ה...

40

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי חלומות אות כד

 כד) ליל שבת קודש תזריע שנת והברכו"ת. כי תלתא דפורענותא שמפטירין דברי ושמעו וחזון הוא תוכחות הנביאים לתקן הפגמים שפגמו בדיבור ושמיעה וראיה שעל זה היה החורבן. ונגד זה בפסח שהוא זמן גאולה אלו השלוש נתקנו...

1234567891011121314151617181920