ספרי חסידות

ספרי חסידות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4674 מקורות עבור ספרי חסידות. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי חלומות אות ה

 ה) במוצאי שבת קודש של פרשת שמות תזכ"ר חלם לי שחכם אחד היה דורש ומדקדק על פסוק (דברים י"א, ט"ו) ואכלת ושבעת השמרו לכם פן יפתה וגו' הסמיכות וגם הלשון יפתה דמשמע ממילא [שהיה לו לומר תתפתו בלבבכם] ואמר שכ...

22

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי חלומות אות ו

 ו) ליל ג' פרשת בא ב' שבט. חלם לי על מה שאמרו סנהדרין (ס"ה ב) אמר לו תוב לעפרך דדקדק מזה בתשובות חכם צבי (סימן צ"ג) שאין בו תועלת לצרפו לדבר שבקדושה. אין מוכרח דיש לומר דהיה ירא שלא יהיה נעשה מזיק לברי...

23

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי חלומות אות ז

 ז) ליל ו' ערב שבת קודש יתרו. חלם לי דהאבות שקיימו כל התורה כולה עד שלא ניתנה היינו רק לכתחילה מה דאפשר לקיים. ובזה לא קשה איעקב שנשא שתי אחיות כי רחל כבר נתקדשה לו בשכר פעולה להסוברים אומן קונה בשבח כ...

24

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי חלומות אות ח

 ח) ליל א' דחול המועד פסח הגידו לי בחלום ענין מה שמובא (תיקוני זוהר תיקון י"ג ושאר מקומות) משה מלגאו יעקב מלבר. כי שורש יעקב מדת האמת וזהו עצמיותו. והלבוש למדת האמת הוא מדת התמימות דבזה היה מצויין לכל ...

25

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי חלומות אות ט

 ט) ליל שבת קודש תצא ברכו"ת. חלם לי פירוש מה שאמרו (שבת קנ"ו ריש ע"ב) דקאי צדק במערב אהדרנא ליה למזרח כי ישראל נמשלו לכוכבים נגד כל אחד יש כוכב ברקיע [וכן הוא בתיקונים תיקון כ"ח ע"ג סוף ע"א (בדפוס מנטו...

26

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי חלומות אות י

 י) ליל ב' וישב בברכו"ת. על מה שמתפללין נוסח האר"י וצדיקים הגדולים המכוונים בתפילתן. יש לתת טעם על זה וכנודע מה שכתב במכתב שבסוף ספר נועם אלימלך. אבל לא כל אחד זוכה לזה רק הטעם דיש לנו להתפלל בנוסח שמת...

27

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי חלומות אות יא

 יא) ליל ג' ויגש. מה שכתוב בתורה (פרשת ויצא ל"א, א') דברי בני לבן לקח יעקב את כל אשר לאבינו ומאשר לאבינו עשה וגו'. וכן דברי לבן והצאן צאני וכל אשר אתה רואה לי וגו' לכאורה הם דברי שקרים בעלמא וכמו שהוכי...

28

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי חלומות אות יב

 יב) מוצאי שבת קודש יתרו. דמה שאמרו (יומא ע"ה א) במן שמתהפך לכל הטעמים היינו גוף המן שאכלו ישראל. אבל מה שאמרו ז"ל (מכילתא בשלח ויסע ה') דעזים וצבאים היו אוכלין ממנו ואומות העולם טועמין מבשרן טעם מן בה...

29

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי חלומות אות יג

 יג) ליל שבת קודש פרשת בראשית תרל"ב. חלם לי דמה שאמרו בבראשית רבה (מ"ו, ד') על פסוק (בראשית י"ז, א') והיה תמים למטרונא וכו' אין בך פסולת אלא צפורן אצבע קטנה גדול קמעא העבירו ובטל המום. זהו באברהם אבינו...

30

ר' צדוק הכהן מלובלין - דברי חלומות אות יד

 יד) מוצאי שבת קודש בראשית א' דראש חודש חשון. נדמה לי שהוא ראש השנה וציוו לי לילך להגיד איזה דבר לפני העם קודם התקיעות. ואמרתי אגיד להם רק הפסוק תקעו וגו' שמצות היום בשופר והוא בכסה ליום חגינו עתה ביום...

1234567891011121314151617181920